Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 17/5/2019 15:1'(GMT+7)

“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Học viện Chính trị, các vị tướng lĩnh, các đồng chí ở các cơ quan Bộ Quốc phòng, các đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận của các nhà khoa học, in trong Kỷ yếu “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”. Nội dung Kỷ yếu bao gồm 2 phần: 1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin; 2)Thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương hướng vận dụng trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân, kính trọng một con người vĩ đại đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người theo Di chúc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Di chúc là tài sản vô giá, là quốc bảo, quốc pháp - ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Di chúc của Người ngời sáng tư tưởng và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, đất nước, thấm đẫm tư tưởng nhân văn vì con người. Di chúc hàm chứa những nội dung cơ bản về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, nhân dân ta; về Đảng, về nhân dân; về quốc gia, quốc tế và việc riêng của Người; đồng thời là một Cương lĩnh tái thiết đất nước sau chiến tranh, tràn đầy tinh thần đổi mới và phát triển, định hướng cho hành trình phát triển của cách mạng Việt Nam trong tương lai... 

Các tham luận gửi đến Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản về bối cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc; về việc công bố Di chúc của Đảng Cộng sản Việt Nam; về những giá trị tư tưởng, giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, các tham luận cũng đi sâu phân tích và làm sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, thể hiện ở những trăn trở, căn dặn của Người đối với Đảng, với đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân; với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; với tình đoàn kết quốc tế...

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau hơn 30 năm đổi mới, những thành tựu đất nước ta, nhân dân ta đạt được không chỉ khẳng định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị tư tưởng, lý luận và ý nghĩa thực tiễn Di chúc của Người. Đồng thời, những thành tựu, kinh nghiệm và bài học đúc kết từ thực tiễn cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững trong tương lai.

Với ý nghĩa đó, việc tiếp tục nghiên cứu, thực hiện những lời căn dặn đầy tâm huyết của Người trong Di chúc có giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; góp phần phòng và chống những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta.

Nam Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất