Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 29/11/2022 5:57'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì buổi làm việc.

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc là góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan liên quan trong hoạt động định hướng, quản lý, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị (Quy chế phối hợp) và dự thảo Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 10/9/2014 của Bộ Chính trị về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” (Kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết số 37).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định, nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa, đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã duy trì sự phối hợp trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị của Đảng.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác lý luận chính trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ.

Nhấn mạnh trong những năm tới, sự nghiệp cách mạng Việt Nam có cả thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nói riêng. Theo đó, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, khoa học, bài bản hơn trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, các vụ, đơn vị đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan đã có các phát biểu liên quan đến dự thảo Quy chế phối hợp, trong đó tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; làm rõ những nội dung đã phù hợp, có căn cứ vững chắc, những nội dung chưa phù hợp, không khả thi hoặc chưa đủ căn cứ, cần phải điều chỉnh, củng cố thêm; đề xuất hướng điều chỉnh những nội dung chưa đạt yêu cầu;…

Các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức tổng kết Nghị quyết số 37, trong đó tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về nội dung, phương pháp tổng kết, tiến độ thực hiện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; nhân sự Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; đề xuất phương án ban hành văn bản mới của Bộ Chính trị (Nghị quyết, Kết luận,…) để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, định hướng nghiên cứu đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW cần phải được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng theo phương châm: “tổng kết thực tiễn để hoàn thiện lý luận và lý luận soi đường cho thực tiễn để kiểm chứng và đồng thời tiếp tục được hoàn thiện từ thực tiễn”. Trên cơ sở đó, có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng xem xét tổ chức một hội nghị quốc gia về công tác lý luận, nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác này, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các dự thảo cần thể hiện và khẳng định được vai trò của các cơ quan liên quan.

Cho ý kiến cụ thể về nội dung dự thảo Kế hoạch và Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu dự thảo cần chú trọng nêu được trong 10 năm thực hiện, việc tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện Nghị quyết. Qua đó, khẳng định công tác phối hợp triển khai Nghị quyết được thực hiện bài bản, hiệu quả và việc xây dựng, triển khai Kế hoạch mới là để công tác phối hợp diễn ra tốt hơn. Bên cạnh đó, dự thảo Kế hoạch cần có đánh giá công tác lý luận chính trị được triển khai trên thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý dự thảo Kế hoạch cần phải chỉ ra những điểm mới, chuyển biến mới của công tác lý luận từ việc triển khai Nghị quyết số 37 trong 10 năm qua.

Về định hướng sắp tới dự thảo Kế hoạch nêu ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng công tác lý luận chính trị cần đặt vấn đề cập nhật, đổi mới, chuẩn hóa chương trình đào tạo lý luận chính trị cho từng đối tượng cụ thể đi cùng với mở rộng hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo lý luận nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Dự thảo Kế hoạch cũng cần có những đánh giá và hướng triển khai Nghị quyết sắp tới gắn với việc bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, trong đó chú ý tới việc biên soạn các chương trình, tài liệu lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Một nội dung trong dự thảo Kế hoạch đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt lưu ý, đó là đánh giá hệ thống tổ chức liên quan đến công tác lý luận. Theo đó, tập trung làm rõ số lượng, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác lý luận chính trị hiện nay, nhất là ở địa phương, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ và hướng đào tạo,  xây dựng nguồn nhân lực kế cận mới.

Về dự thảo Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Quy chế phối hợp cần theo hướng lâu dài; đồng thời mong Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu với tư cách là cơ quan chủ trì dự thảo Quy chế, bám sát cụ thể vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thiện dự thảo.

TTXVN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất