Thứ Hai, 24/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 22/11/2022 15:22'(GMT+7)

Làm rõ các nội hàm của hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ mới

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí sáng 22/11.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí sáng 22/11.

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Gặp gỡ báo chí thông tin về Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (Hội thảo). Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đồng chủ trì cuộc gặp.

Tại đây, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo đã cung cấp những nội dung cơ bản về Hội thảo; đồng thời trao đổi và giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên nêu ra.

Phát biểu thông tin tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức. Trên cơ sở quy mô, tính chất Hội thảo, Ban Chỉ đạo Hội thảo đã quyết định điều chỉnh từ “Hội thảo khoa học” thành “Hội thảo quốc gia”.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 29/11, trong thời gian 1 ngày dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp. Ngoài địa điểm chính, trực tiếp tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, còn có 2 điểm cầu trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 150 đại biểu và Thừa Thiên - Huế với khoảng 100 đại biểu tham dự.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao đổi, giải đáp một số vấn đề phóng viên báo chí nêu lên.

Sau nội dung khai mạc, định hướng, Hội thảo dự kiến sẽ được chia thành 2 phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Sau khi kết thúc 2 phiên thảo luận, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ phát biểu kết luận Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, ngày 29/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Lê Hồng Phong, Hà Nội - địa điểm chính tổ chức Hội thảo.

Các mục tiêu chính đặt ra của Hội thảo là: 1) Tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 2) Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 3) Xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

PGS. TS. Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao đổi thông tin với báo chí.

Về công tác chuẩn bị Hội thảo, đến nay Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả. Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa, các địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thống trong cả nước.

Qua thẩm định bước đầu, về cơ bản, các tham luận gửi về Ban Tổ chức đảm bảo chất lượng, tập trung phân tích, khẳng định cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết cũng như yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện các hệ giá trị. Đồng thời, xác định nội dung cốt yếu của các thành tố trong từng hệ giá trị và mối quan hệ giữa các hệ giá trị; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt nam trong thời kỳ mới. Đó là: 1) Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 2) Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; 3) Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; 4) Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỳ cương, sáng tạo.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận tại cuộc gặp gỡ báo chí, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục hưởng ứng, vào cuộc tích cực, khẩn trương, hiệu quả trong tuyên truyền cả trước, trong và sau Hội thảo; chú trọng tuyên truyền gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII nói chung.

Các cơ quan báo chí chủ lực tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu sắc, đa dạng, sinh động, góp phần lan tỏa các nội dung cụ thể trong từng hệ giá trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam .

Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, trí thức, nhà quản lý…, Hội thảo sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, trong đó có nội dung "xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hoá gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc"./.

Tin, ảnh: Thế Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất