Thứ Năm, 30/5/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 29/8/2022 9:6'(GMT+7)

Đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại Tuyên Quang

Lãnh đạo thành phố Tuyên Quang đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo thành phố Tuyên Quang đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

NGHIÊM TÚC TỔ CHỨC, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN VIỆC HỌC, LÀM THEO BÁC

Để việc học tập theo Bác hiệu quả cao, rõ nét giữa việc học Bác, làm theo và nêu gương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tập trung trong các buổi sinh hoạt chi bộ để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì gương mẫu chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, tiến hành tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm trước chi bộ, cơ quan để tập thể góp ý.

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 128-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xác định cụ thể nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng nội dung hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2022 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện đăng tải nội dung Kết luận, chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, phục vụ việc nghiên cứu, học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để biểu dương, phản ánh gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các chi bộ đã tổ chức trên 12.500 lượt sinh hoạt cho bộ chuyên đề gắn với học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc thêm về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành và thực hiện Quy chế về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá, các Tiểu ban xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, văn nghệ sỹ tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022: Toàn tỉnh có 170 điểm cầu, 16.250 đại biểu tham gia. Tại cơ sở, tổ chức chức 628 hội nghị học tập chuyên đề cho 61.501 cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị; đại diện các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền nội dung chuyên đề là 249.432 lượt, đạt 84,7%; công đoàn các cấp chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền nội dung cốt lõi chuyên đề cho 42.532 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt tỷ lệ 95%.

MỘT SỐ CÁCH LÀM HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Để triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững", Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch, thành lập Ban biên soạn tổ chức biên soạn, xuất bản 67.000 cuốn chuyên đề phục vụ học tập trong Đảng bộ và tuyên truyền tới nhân dân; mời chuyên gia đầu ngành của Trung ương tham gia Ban biên soạn. Chuyên đề được biên tập cô đọng, ngắn gọn, có tóm tắt nội dung cốt lõi thông qua các trang Infographic dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện.

Đến tháng 8/2022, sau 3 tháng triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 đã bước đầu có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính đề ra trong chuyên đề được triển khai, như: Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, đồng thời huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức các hoạt động xuống cơ sở giúp nhân dân kỹ năng thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch hiện đại.

Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch hiện đại.

Tính lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, toàn tỉnh tiếp nhận 252.045 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 247.347 hồ sơ (trước và đúng hạn 246.425 hồ sơ, đạt 99,62%), đang giải quyết 4.698 hồ sơ. 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 được tỉnh xác định là một giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông "điểm nghẽn" để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Thứ nhất, thể hiện sự chuyển biến rõ nét từ học tập sang làm theo Bác tại Tuyên Quang là việc triển khai xây dựng các mô hình tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực; có tác động, tạo sự đổi mới trong tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đến tháng 7/2022, toàn tỉnh triển khai xây dựng được 12 mô hình tiêu biểu cấp huyện; 374 mô hình cấp cơ sở của 364 chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; 40 mô hình tiêu biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Việc xây dựng mô hình tiêu biểu, đăng ký việc làm theo đang phát huy hiệu quả tích cực, lan tỏa rộng rãi, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, được xác định là điểm nhấn mang tính đột phá trong học tập và làm theo Bác của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được coi là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về giao đầu việc cho 77 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nội dung giao việc tập trung vào những vấn đề nổi cộm, cấp thiết do cán bộ trực tiếp lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Tính đến hết tháng 6/2022, đối với 19 việc được giao thực hiện hoàn thành trong năm 2022: 19/19 việc hoàn theo tiến độ của kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 đã đề ra. Trong tổng số 200 việc theo giai đoạn 2021-2025, 2022-2025: 198/200 việc hoàn thành theo kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2022 đề ra, trong đó 2 việc của giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành kế hoạch đề ra của cả giai đoạn từ quý I năm 2022; 2 việc chưa hoàn thành so với kế hoạch do 1 việc chưa đến thời điểm triển khai thực hiện, 1 việc đề xuất không tiếp tục thực hiện.

Cán bộ được giao việc đã gương mẫu, chủ động, tích cực, quyết liệt và có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao, có cách làm sáng tạo, xử lý vấn đề phù hợp với thực tiễn và đã đạt được kết quả bước đầu với những "sản phẩm" công tác cụ thể, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với hành trình về nguồn đã và đang được các chi bộ triển khai sâu rộng và được đảng viên hưởng ứng. Qua hoạt động này, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng của Bác về ý chí tự lực tự cường. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, đảng viên được học Bác ở phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TRỞ THÀNH VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

Học tập và làm theo Bác cơ bản trở thành việc làm thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp thực hiện khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong thời gian tới, Tuyên Quang tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các nghị quyết chuyên đề, đề án, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản chuyên đề năm 2023 "Xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai trong Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền tới nhân dân. Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác.

Ba là, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai các mô hình đã lựa chọn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu của cấp ủy cơ sở đảm bảo phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung bồi dưỡng, củng cố các mô hình đã có, phát hiện, nhân rộng mô hình mới tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng những hoạt động phong phú, thiết thực; tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa và hằng năm vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội.

Năm là, nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh kịp thời, sinh động về cách làm hay, sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Sáu là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm./.

Tính đến tháng 7/2022, toàn tỉnh tổ chức trên 1.500 Lễ báo công dâng Bác, trên 2.000 chương trình hành trình về nguồn, kết nạp Đảng - Đoàn - Hội - Đội tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình. Tổ chức trên 13.500 buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội thảo luận, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác, gắn với chuyên đề năm 2022 và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức 350 buổi ôn truyền thống kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng, với những câu chuyện bình dị về Bác Hồ, về những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; biên tập đề cương tuyên truyền kỷ niệm 132 Ngày sinh nhật Bác. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng trên 650 tin, bài, phóng sự, video clips… tuyên truyền về Ngày sinh nhật Bác, các tấm gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuấn Đạt


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất