Thứ Hai, 22/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 23/9/2021 13:16'(GMT+7)

Hà Nội: “Nâng cao trách nhiệm cá nhân” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

Kế hoạch xác định 7 nhóm nội dung thực hiện như về tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TƯ; đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới thông tin, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, xác định đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện....

Mỗi nội dung đều được cụ thể hóa nhiệm vụ, có phân công tổ chức, cơ quan phụ trách và ghi rõ tiến độ thời gian thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị phải tạo được đột phá ở ba nội dung là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị là: Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tiễn, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

HNM

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất