Thứ Năm, 20/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 8/8/2019 15:15'(GMT+7)

Hải Dương: Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Công việc thứ nhất: “Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.

Căn cứ các quy chế, quy định mới được Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, thực hiện bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế (thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ tỉnh; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; quy chế làm việc của các ban cán sự đảng, đảng đoàn) và quy định (về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; về luân chuyển cán bộ; về thẩm tra, xác minh và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; về các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; về quản lý cán bộ thuộc diện ban thường vụ quản lý đi trong nước và nước ngoài…) để triển khai trong Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định đó. 

Trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập thể Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, thống nhất cao; các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ cùng với việc từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã tạo nên sự đồng thuận trong từng công việc, từng lĩnh vực. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục chỉ đạo các tập thể và cá nhân xây dựng và thực  hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác... Những nội dung và yêu cầu về trách nhiệm đã được cụ thể hoá; các bản đăng ký nêu gương được viết tay, nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để phấn đấu, với trên 90% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện.

Trong học tập và làm theo Bác, đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu trong đổi mới lề lối làm việc, hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực... được nhân dân đánh giá tốt, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 11 đảng bộ cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 18 công việc đột phá về xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức… đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện dứt điểm trong năm 2019.

Công việc thứ hai: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; trong đó, yêu cầu các cơ quan tập trung vào một số nội dung còn nhiều yếu kém trong thời gian qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI); kiểm tra, rà soát, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện. Năm 2019, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo; rà soát, công bố công khai các tài liệu, các quy hoạch theo quy định; thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã được triển khai và đưa vào hoạt động từ 1/3/2019, góp phần làm cho việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, làm tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cũng tạo ra những chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

Việc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020" và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021”… nhằm thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có kết quả tích cực.

Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố; thực hiện bố trí Trưởng ban dân vận cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tại 2 huyện; hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện tại 2 huyện; bố trí trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ tại 3 huyện, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra ở 3 huyện; bố trí bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 9 xã. 

Đã kết thúc hoạt động của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh từ 1/1/2019 và cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các ban đảng Tỉnh ủy; đồng thời, đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy 109 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 43 đơn vị (giảm 66 đơn vị); sáp nhập 10 Chi cục thuế cấp huyện thành 5 Chi cục thuế khu vực; sắp xếp các ban quản lý xây dựng cơ bản thuộc các sở, ngành để thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Trong 2 năm (2018 và 2019), các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 88 công việc đột phá, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, bổ sung công việc đáp ứng với yêu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm như vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, bộ phận một cửa thành phố Hải Dương được trang bị hiện đại để công dân tra cứu tình tự các TTHC và tiến độ các cơ quan, phòng, ban chuyên môn giải quyết từng thủ tục. Tại nhiều phường, xã, bộ phận “Một cửa” khang trang, hiện đại, rõ ràng, minh bạch đã tạo thuận lợi cho công dân đến liên hệ làm việc như phường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Việt Hòa, Tân Bình… Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh đã quan tâm và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, về giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp. Trong  3 tháng đấu năm 2019, đã tiếp 686 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 772 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện phân loại, xử lý 100% số đơn đã tiếp nhận…

Công việc thứ ba: Tiếp tục “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng bám sát cơ sở, địa bàn, trực tiếp báo cáo tình hình và đề xuất phương án giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở nơi được phân công phụ trách, nhất là khi có vấn đề nổi cộm, phức tạp. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 3 tháng một kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp một tháng 2 kỳ và Thường trực Tỉnh ủy họp hằng tuần; ngoài ra, còn chỉ đạo tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc đột xuất trên các lĩnh vực công tác.

Các ban, sở, ngành, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động đổi mới việc tổ chức hội nghị theo hướng giảm bớt những cuộc họp không cần thiết bằng cách lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị; ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến qua mạng internet… đã tạo ra chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý, nhiều hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành của tỉnh đã thực hiện theo hình thức trực tuyến… cũng làm cho số lượng hội nghị, cuộc họp giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí. Thời gian tới, tỉnh Hải Dương dự kiến bố trí cơ sở vật chất triển khai các hội nghị trực tuyến tới tận điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh…

TIẾP TỤC TẠO CHUYÊN BIẾN TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Có thể nói, tại Hải Dương, việc thường xuyên, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng thời gian qua (như đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị…); đưa vào các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp gắn với tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong triển khai học tập và làm theo Bác, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai và hoàn thành tốt việc thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Việc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp được quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, đã tổ chức các cuộc đối thoại về những nội dung phức tạp, cần lấy ý kiến, quan điểm xử lý của các ngành và xử lý dứt điểm, ổn định tình hình trong nhân dân; các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục như việc lồng ghép thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tốt. Một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực hiện nền nếp việc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt định kỳ. Một số chi bộ triển khai học tập chuyên đề còn sơ sài, hình thức. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, với 3 nhiệm vụ trọng tâm… Trong khi đó, nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chung chung; chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tế đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…

Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, thường xuyên, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm "rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ".

Hai là, cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức nghiêm túc các hoạt động tọa đàm, hoạt động nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa (2/9/1969 - 2/9/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh  viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969 - 2019). Đối với cấp cơ sở, tùy vào điều kiện cụ thể, có thể tổ chức tọa đàm về tác phẩm Di chúc, Dân vận; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tưởng nhớ về Người, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" năm 2019. Triển khai thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để mỗi cán bộ, đảng viên xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các công việc đột phá năm 2019 đã đăng ký. Nâng cao hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức đa dạng, sinh động… 

Cụ thể, cấp tỉnh tập trung thực hiện các công việc: 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bằng những giải pháp cụ thể nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhanh chóng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để sớm đưa vào khai thác, sử dụng; tập trung nguồn lực cho đầu tư công, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, dự án lớn (dự án xây dựng đường trục Bắc – Nam tỉnh; Trung tâm Văn hóa xứ Đông; dự án khu đô thị sinh thái tại khu vực hồ Bến Tắm, thị xã Chí Linh...).

Tiếp tục áp dụng cơ chế trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, thực chất về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị triển khai thực hiện chủ trương mỗi xã một sản phẩm chủ lực, đặc trưng; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường...

Năm là, kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể hóa xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm; xác định rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban hành Quy định số 19- QĐi/TU, ngày 5/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc đảng bộ tỉnh.

 Bùi Thúy Hạnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất