Thứ Năm, 30/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 28/11/2022 9:43'(GMT+7)

Hải Phòng: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quyết tâm biến nhận thức thành hành động

Hải Phòng đang hoàn thiện quy hoạch, thu hút dòng vốn phục vụ nhu cầu phát triển. Trong ảnh: Đô thị cửa ngõ phía Tây Hải Phòng.  Ảnh: Hồng Phong

Hải Phòng đang hoàn thiện quy hoạch, thu hút dòng vốn phục vụ nhu cầu phát triển. Trong ảnh: Đô thị cửa ngõ phía Tây Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong

SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp ta cũng nhất định thắng lợi”(1), trong những năm qua, kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, tiềm lực của thành phố được tăng cường, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được hiện đại hóa. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng bộ thành phố tiếp tục được tăng cường, hiệu quả ngày càng được nâng lên, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, vượt khó khăn thử thách, đưa thành phố phát triển.

Song, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, so với yêu cầu, công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố còn một số hạn chế, yếu kém: Công tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa được coi trọng, chưa kịp thời, thiếu thuyết phục. Nội dung, phương thức chưa theo kịp tiến bộ khoa học, công nghệ. Công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành trong khối Khoa giáo chưa đồng bộ. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có những hạn chế. Việc chỉ đạo khắc phục, xử lý những tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa kiên quyết, dứt điểm. Một số đối tượng trên địa bàn thành phố có biểu hiện móc nối với các thế lực bên ngoài tiến hành các hoạt động chống phá nhưng chưa được xử lý kịp thời. Nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc và dự báo tình hình có thời điểm còn chậm, thiếu chủ động, nhất là trước những tình huống bất ngờ. Chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ chế, chính sách đối với đội ngũ làm công tác tư tưởng còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ...

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, Hải Phòng đang dồn lực để hoàn thành những công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cải tạo và đầu tư các tuyến giao thông quan trọng mang tính kết nối vùng… với  quyết tâm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Bước chuyển mình với yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ ngày càng nhiều, cùng với những áp lực từ cuộc cách mạng 4.0, những hệ lụy của đại dịch COVID-19 và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết và quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng bộ thành phố, góp phần cùng toàn Đảng và nhân dân cả nước ra sức phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc  với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày 13/12/2018.
            Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày 13/12/2018. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

QUYẾT TÂM BIẾN NHẬN THỨC THÀNH HÀNH ĐỘNG

Nghị quyết số 07-NQ/TU xác định phương hướng: “Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng bảo đảm chủ động, kịp thời, nhạy bén, thuyết phục, bám sát thực tiễn; đa dạng hóa hình thức công tác tư tưởng, coi trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu: “Tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, thành phố. Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân. Phấn đấu là địa phương thuộc nhóm đi đầu cả nước trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đầu tư, hiện đại hóa công tác tư tưởng”.

Để thực hiện được những phương hướng và mục tiêu mà Nghị quyết số 07-NQ/TU đã đề ra, một yếu tố hết sức quan trọng là phải thống nhất nhận thức, quan điểm và tăng cường tuyên truyền giáo dục để toàn thể cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức đầy đủ và đúng đắn về công tác tư tưởng và những mục tiêu mà Nghị quyết đã xác định. Các giải pháp Nghị quyết đề ra là nhằm cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ nhận thức đúng đắn chuyển hóa thành hành động đúng đắn, quyết tâm biến nhận thức thành hành động, thời gian tới, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết và chịu trách nhiệm chủ trì, lãnh đạo thực hiện, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện tại đơn vị mình phụ trách.

Thứ hai, căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ hay rập khuôn, máy móc, thiếu sáng tạo.

Thứ ba, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu theo tinh thần 5 rõ: “Rõ việc, rõ người, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, địa phương, sở ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là phải có quyết tâm 6 dám: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Thứ tư, coi trọng khâu kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Kịp thời đánh giá, bổ sung ngay trong quá trình triển khai hoặc sau một khâu của cả quá trình thực hiện nghị quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Cần có thái độ thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ. Đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI phiên sáng ngày 15/10/202Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI phiên sáng ngày 15/10/202Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Chủ trương đã có, nhưng để thực hiện thành công, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người Hải Phòng nói chung, của đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố nói riêng, bằng những hành động cụ thể sẽ sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố./.

Đào Khánh Hà
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

 ----------------------

(1)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.8, tr.554-555.

(2) Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất