Thứ Năm, 23/5/2024
Lý Luận
Thứ Sáu, 2/8/2019 17:0'(GMT+7)

Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo ở Việt Nam hiện nay

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy, cấp huyện và tương đương năm 2019.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy, cấp huyện và tương đương năm 2019.

 Công tác đào tạo cán bộ tuyên giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thường xuyên cung cấp cho Ban Tuyên giáo các cấp những cán bộ tuyên giáo có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ưng được yêu cầu của công tác tuyên giáo. Chính hoạt động đào tạo của Học viện đã góp phần quan trọng vào việc bổ sung cho Ban Tuyên giáo các cấp có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và có chất lượng. Nhờ được đào tạo cơ bản mà đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công, đóng góp được sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn xứng đáng là đội quân tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và khoa giáo.

Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập và phát triển do nhiều nguyên nhân khác nhau, sinh viên được đào tạo, ra trường có nguy cơ bị lạc hậu so với sự phát triển của xã hội, năng lực chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Vì vậy, việc xây dựng hệ tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo trong quá trình đào tạo ở nước ta hiện nay vừa có tính lý luận, vừa là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn  đang đặt ra.

NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ TUYÊN GIÁO

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ công tác Đảng. Đây được coi là lĩnh vực chủ yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và góp phần quan trọng vào việc hình thành quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, cương lĩnh đúng đắn của Đảng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác tuyên giáo và Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Thường xuyên tham gia tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhân dân; chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; tham mưu cho Đảng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần quan trọng vào việc phát triển lý luận về con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển đất nước; kịp thời đấu tranh chống lại các luận điệu thù địch và phê phán, phản bác lại các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Những thành tựu của công tác tuyên giáo trong  89 năm qua của Đảng, in dấu ấn đậm nét của lớp lớp các thế hệ cán bộ tuyên giáo các cấp - những chiến sỹ hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo đã được Đảng quan tâm chăm lo, đào tạo, giáo dục và rèn luyện.

Box: Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành một trung tâm lớn chuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên, biên tập viên, cán bộ hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đặc biệt, đây cũng là nơi duy nhất đào tạo, cung cấp đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp cho Đảng từ Trung ương tới địa phương.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, ban tuyên giáo cũng như đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp (tuy khác nhau về cấp độ), nhưng đều phải thực hiện những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, nghiên cứu, đề xuất

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Đảng phương hương, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết;

Chủ trì và tham gia chuẩn bị các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác tuyên giáo;

Tham gia đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế chính sách, giải pháp của công tác tuyên giáo;

Tham gia ý kiến với cơ quan chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, vận dụng thể chế hóa quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo;

Sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo.

Hai là, tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, qquyết định, chỉ thị. quy định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo;

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo chương trình của Đảng cấp trên quy định. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cấp dưới;

Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền vien, cộng tác viên từ tỉnh xuống cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng được phân cấp do địa phương quản lý;

Sưu tầm, biên soạn lich sử đảng và hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ ở địa phương.

Ba là, thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra đề án các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể theo thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo va lịch sử Đảng bộ địa phương trước khi trình Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực phê duyệt.

Bốn là, phối hợp

Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học, văn nghệ sỹ. Phối hợp với ban tổ chức đề xuát với cơ quan đảng đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đãi ngộ nhân tài;

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với cơ quan Đảng các cấp;

Phối hợp với Ban tổ chức trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban tuyên giáo của các cấp ủy Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ theo sự phân cấp quản lý.

Năm là, thực hiện một số nhiệm vụ do cấp ủy giao

Chỉ đạo định hướng tư tưởng, chính trị trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ… theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương;

Giúp cho Đảng chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ tri thức, các nhà khoa học và sinh viên, học sinh trong hệ thống giáo dục;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác của cơ quan Đảng giao cho.

Thực hiện đúng đắn những nhiệm vụ nêu trên, hiện nay đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã, đang và luôn luôn là những người đi trước, đi cùng và góp sức quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công đất nước Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, văn minh”. Từ sự phân tích trên, có thể hiểu cán bộ tuyên giáo là những người hoạt động trong cơ quan tham mưu của các cấp ủy đảng về công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và tham mưu giúp cho cấp ủy đảng thực hiện tốt việc chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo.

Sáng 25/7/2019, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương GS,TS. Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Sáng 25/7/2019, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương GS,TS. Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ TUYÊN GIÁO

Trong giai đoạn hiện nay, cách mạng nước ta nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng đang chịu sự tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, kể cả những yếu tố quốc tế và những yếu tố trong nước. Tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Công cuộc đổi mới đất nước, tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng chúng ta cũng gặp không ít khó khăn và thách thức mới. Đặc biệt là, các tệ nạn xã hội như: tham nhũng, hối lộ, ma túy, mại dâm, buôn lậu làm hành giả,  tệ mê tín dị đoan và xuất hiện nhiều hiện tượng tạp giáo (đạo lạ, tà đạo…) tiếp tục gia tăng; sự phân hóa giàu nghèo diễn ra quá nhanh, quá rộng đang khó khắc phục; đạo đức xã hội vẫn còn diễn biến theo xu hướng xấu chậm được khắc phục.

Mặt khác, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý (kể cả một số cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao cấp trong cơ quan Đảng, Nhà nước) suy thoái về tư tưởng chính trị; thoái hóa về đạo đức lối sống; có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” như trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng đã chỉ rõ. Lợi dụng những khó khăn, thách thức đó, các thế lực thù địch với Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh “âm mưu diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài như: Dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền hòng gây bạo loạn lật đổ nhằm thay đổi chế độ chính trị, tiến tới xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Trước bối cảnh đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đổi mới tư duy về việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tuyên giáo mới có thể đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ Hội nhập và phát triển. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh; có trình độ nghiệp vụ, có phương pháp công tác khoa học… để xứng đáng là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, khoa giáo của Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay. Từ sự phân tích nêu trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Ban tuyên giáo và của cán bộ tuyên giáo chúng ta có thể hiểu chất lượng cán bộ tuyên giáo là tổng hợp những phẩm chất, những giá trị, những thuộc tính đặc trưng, bản chất của người cán bộ tuyên giáo được biểu hiện  thông qua năng lực tham mưu giúp cho cấp ủy  thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá  và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018 cho 100 đồng chí là các trưởng, phó ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2018 cho 100 đồng chí là các trưởng, phó ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo là tập hợp những dấu hiệu, điều kiện, đặc trưng, các chỉ số định tính, định lượng làm căn cứ để nhận biết chất lượng cán bộ tuyên giáo sau chu trình đào tạo và than gia hoạt động thực tiễn. Để xây dựng được tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo; căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức; căn cứ vào quy chế cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ … Trước mắt, để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo hiện nay, chúng ta có thể căn cứ vào hệ tiêu chí cơ bản như  sau:

Nhóm tiêu chí về trình độ lý luận và tri thức khoa học của cán bộ tuyên giáo

Đây là tiêu chí đầu tiên quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo. Đồng thời đây cũng là yêu cầu đầu tiên để cán bộ tuyên giáo thực hiện được sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là người gieo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nâng cao tính Đảng, tính tư tưởng và tính thuyết phục của công tác tuyên giáo.

Để trở thành cán bộ tuyên giáo, trước hết phải là những con người có thế giới quan khoa học, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình trong thực tiễn công tác. Bởi lẽ, chủ nghĩa Mác - Lênin là công trình khoa học vĩ đại lý giải sâu sắc về bản chất và hình thức của quá trình hình thành, phát triển của các chế độ xã hội, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người từ chế độ cộng sản nguyên thủy đến chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phát hiện ra các quy luật vận động trong  tồn tại, phát sinh, phát triển của thế giới tự nhiên và vận dụng những quy luật đó luận chứng cho sự tồn tại, vận động, phát sinh, phát triển của xã hội con người.

Kế thừa những tư tưởng, quan điểm của học thuyết Mác- Lênin, chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển, xác định con đường tiến hành cách mạng để giải phóng cho các dân tộc thuộc địa; xác định con đường đi tới của cách mạng Việt Nam; xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn ở việt Nam mà chúng ta đang hiện thực hóa những quan điểm, tư tưởng đó trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Vì vậy, sau quá trình đào tạo, rèn luyện ở Học viện, cán bộ tuyên giáo cần  đạt được trình độ cơ bản là:

Nắm chắc và hiểu biết được những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác- Lênin và có khả năng vận dụng vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 

Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như những đóng góp của Đảng vào kho tàng lý luận cách mạng vô sản;

Có niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn;

Có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng trước những diễn biến phức tạp của xã hội. Đứng vững trên lập trường của hệ tư tưởng vô sản để đánh giá đúng những sự kiện, hiện tượng đang diễn ra trong nước và trên thế giới;

Có nền tảng tri thức rộng, tổng hợp về khoa học (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) và sâu về lĩnh vực chính trị - xã hội;

Đấu tranh không khoan nhượng với tư tưởng quan điểm sai trái và hệ tư tưởng tư sản.

Nhóm tiêu chí về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ tuyên giáo

Đây được coi là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Phẩm chất chính trị của cán bộ tuyên giáo là tổng hợp các đặc tính cá nhân cán bộ về mặt chính trị, bao gồm các yếu tố cơ bản là: nhận thức chính trị; uhái độ chính trị và hành vi chính trị.

Phẩm chất đạo đức của cán bộ tuyên giáo bao gồm các yếu tố như: ý thức đạo đức; nhận thức đạo đức và hành vi đạo đức.

Lối sống của cán bộ tuyên giáo chính là những hình thức, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, hành vi ứng xử đã trở thành ổn định, thành đặc tính riêng của cá nhân. Lối sống do nhiều yếu tố quy định, nó gắn liền và là một biểu hiện của đạo đức cá nhân. Nên khi xem xét đánh giá về phẩm chất đạo đức của cán bộ tuyên giáo nhất thiết phải xem xét lối sống của họ.

Phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ tuyên giáo quan hệ mật thiết với phẩm chất chính trị. Phẩm chất chính trị chi phối và quy định phẩm chất đạo đức. Phẩm chất đạo đức, lối sống chi phối, tác động tới sự phát triển của phẩm chất chính trị. Người cán bộ tuyên giáo khi có niềm tin sâu sắc vào lý tưởng cách mạng sẽ tạo điều kiện giúp họ có tình thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, biết giúp đỡ mọi người và biết hy sinh lợi ích cá nhân phục vụ cho lợi ích của Đảng, của dân tộc. Những phẩm chất đạo đức của cán bộ tuyên giáo như: Trung, hiếu, cần, kiệm, liêm , chính, chí công, vô tư… sẽ giúp cho họ củng cố, phát triển phẩm chất chính trị như: kiên định lập trường, vững vàng tư tưởng và tính tiên phong gương mẫu của họ. Mối quan hệ biện chứng giữa phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức lối sống tạo nên phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ tuyên giáo.

Vì thế, kết thúc quá trình đào tạo, cán bộ tuyên giáo cần đạt được một số phẩm chất cơ bản như:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở giác ngộ sâu sắc về lý tưởng của giai cấp công nhân;

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn;

Có lối sống lành mạnh, giàu lòng nhân ái, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, có sức thu phục quy tụ và đoàn kết được mọi người;

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, lời nói đi đôi với việc làm;

Biết phát hiện ra cái mới, cái có tính chất xã hội chủ nghĩa và động viên,        cổ vũ cho cái mới phát triển;

Kiên quyết đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu cản trở con đường phát triển của đất nước.

Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực của cán bộ tuyên giáo

Đây là tiêu chí chủ yếu nhất để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo trong điều kiện hiện nay. Bởi lẽ, năng lực của cán bộ tuyên giáo chủ yếu được hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn công tác tuyên giáo. Năng lực đó thể hiện ở hai mặt chủ yếu: Một là, năng lực trí tuệ; Hai là, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Năng lực trí tuệ là khả năng nhận thức, tiếp cận với tri thức khoa học;  khả năng nắm bắt, phân tích, đề xuất giải pháp và tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ là kỹ năng để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ tuyên giáo.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau khi nhiệm vụ chính trị của Đảng thay đổi, nhiệm vụ cụ thể của người cán bộ tuyên giáo cũng có sự thay đổi thì năng lực trí tuệ và năng lực chuyên môn của người cán bộ tuyên giáo cũng thay đổi cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Trong quá trình đào tạo, người cán bộ tuyên giáo hiện nay cần đạt được một số năng lực chuyên môn nghiệp vụ, như: kỹ năng nói; kỹ năng viết; kỹ năng tổng hợp; kỹ năng biên tập, làm báo cáo và kỹ năng soan thảo các loại văn bản công tác tư tưởng… Mỗi kỹ năng này có vị trí, vai trò nhất định giúp cho cán bộ tuyên giáo thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Trong đó cần đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng nói và kỹ năng viết, đây là yêu cầu thiết yếu mang tính đặc thù đối với người cán bộ tuyên giáo. Vì thế, sau một quá trình đào tạo, cán bộ tuyên giáo cần phải đạt được những yêu cầu sau:

Có lòng say mê, nhiệt  tình và tâm huyết với nghề tuyên giáo;

Có khả năng trình bày rõ ràng, rành mạch, có hệ thống, dễ hiểu đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng;

Có khả năng đối thoại và có khả năng tham gia giải quyết những điểm nóng về chính trị - xã hội và điểm nóng tư tưởng;

Có khả năng viết được báo cáo; viết tin, bài phục vụ cho công tác tuyên truyền, các bài báo khoa học; Có  khả năng tổng hợp, biên tập tin bài phục vụ cho bản tin công tác tuyên giáo;

Có khả năng thu thập thông tin và biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương;

Có khả năng soạn thảo các loại văn bản công tác tư tưởng;

Có phương pháp và phong cách làm việc khoa học, dân chủ;

Có năng lực tham mưu cho cấp ủy hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình học tập lý luận chính trị cho các đối tượng khác nhau trong hệ thống chính trị;

Có năng lực tham mưu giúp cho cấp ủy hướng dẫn, triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách và định hướng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo;

Có khả năng nắm bắt, làm chủ, sử dụng phương tiện thông tin hiện đại và biết phát huy ưu thế của các phương tiện thông tin tuyên truyền truyền thống của dân tộc để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo;

Có khả năng khai thác, vận dụng thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ cho công tác tuyên giáo;

Có khả năng độc lập trong nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn công tác tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo là một nghề cho nên cán bộ tuyên giáo phải được đào tạo nghề, mới hành được nghề. Hơn nữa, công tác tuyên giáo là một khoa học tổng hợp, bao gồm nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau như: Tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, điều tra dư luận xã hội, khoa học - công nghệ và môi trường… Vì vậy, mỗi cán bộ tuyên giáo sau khi được đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải hội đủ hệ tiêu chí cơ bản nêu trên. Đây cũng chính là sự hội tụ giữa cái “tâm” say mê, nhiệt huyết, gắn bó với nhiệm vụ công tác tuyên giáo và cái “tầm” của tri thức khoa học. Đạt được hệ tiêu chí này, cán bộ tuyên giáo sẽ góp phần đưa ra  những ý kiến tham mưu chính xác, cụ thể, nhạy bén, linh hoạt và hiệu quả cho công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ Hội nhập và phát triển./.

PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất