• Triết học Mác - Lênin với việc giải quyết một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Triết học Mác - Lênin với việc giải quyết một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin đã trở thành vũ khí lý luận sắc bén, là nền tảng tư tưởng khoa học và cách mạng để Đảng ta giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết này muốn làm rõ hơn vai trò của triết học Mác - Lênin với việc giải quyết một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng cúa Đảng.

 • Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  (TG) - Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình giác ngộ, tu dưỡng, rèn luyện kết hợp với giáo dục, bồi dưỡng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng mới đạt được. Giáo dục đạo đức cách mạng là quá trình đưa các giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những đòi hỏi bên trong của người cán bộ, đảng viên nhằm hình thành niềm tin, nhu cầu, động cơ, tình cảm và hành vi đạo đức cách mạng. 

 • Nguyễn Ái Quốc bàn về vai trò Quốc tế cộng sản với cách mạng An Nam trong tác phẩm “Đường Cách mệnh”

  Nguyễn Ái Quốc bàn về vai trò Quốc tế cộng sản với cách mạng An Nam trong tác phẩm “Đường Cách mệnh”

  (TG) - Đối với cách mạng An Nam (Việt Nam), Quốc tế Cộng sản có ảnh hưởng và đóng góp vô cùng quan trọng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “An Nam muốn cách mệnh thành công, thì tất phải nhờ Đệ tam Quốc tế". 

 • Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

  Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

  (TG) - Đất đai là thành quả của sự nghiệp giữ nước và dựng nước lâu dài của cả dân tộc, không thể để cho một số người nào đó “may mắn” trên thị trường có quyền độc chiếm sở hữu. Đất đai của quốc gia, dân tộc phải thuộc sở hữu chung của toàn dân và được sử dụng phục vụ cho mục đích chung của toàn dân tộc, của nhân dân. 

 • Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

  Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

  (TG) - Kế sách chủ động bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy vừa là quan điểm chỉ đạo cơ bản vừa là phương thức hành động tối ưu để chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình từ sớm, từ xa. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; là trách nhiệm chính trị, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 • Đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới

  Đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới

  (TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế đăng tin, bình luận, được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu, làm sâu sắc thêm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Một trong những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam hiện nay là quan điểm về đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới.

 • Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  (TG) - Báo chí cách mạng phải thực sự trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng và nhân dân lao động. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, bản thân báo chí phải luôn coi tính đảng là một thuộc tính, một yêu cầu trong sự tồn tại, phát triển của báo chí cách mạng. Hơn trăm năm qua đi, cho đến hôm nay, những quan điểm này của V.I. Lê – nin vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự của nó, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt.

 • Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  (TG) - Muốn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên phải chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Tuy nhiên, công việc này lại đang vấp phải một trở ngại là tình trạng lười học, ngại học lý luận đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính. Đó là, những lệch lạc trong nhu cầu, động cơ chính trị của cán bộ, đảng viên và những hạn chế, bất cập trong công tác giáo dục lý luận chính trị của cấp ủy các cấp.

 • Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Là một bộ phận trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  (TG) - Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. 

 • Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  (TG) - Đồng chí Lê Văn Lương là người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, phát triển Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

 • Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

 • Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Trong hành trình của mình, nhân loại tiến bộ luôn khao khát về một chế độ xã hội ngày càng tốt đẹp. Thuở đầu, những ước mơ, khát vọng đó được thể hiện trong các truyền thuyết, huyền thoại, trong lý thuyết các tôn giáo chân chính và cuối cùng là trong các học thuyết xã hội.

 • Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  (TG) - Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.

 • Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  (TG) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đối với tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc phát triển kinh tế được coi là trọng tâm của tiến trình tạo lập nền tảng vật chất, sự phồn vinh vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất