Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 12/6/2019 14:12'(GMT+7)

Học và làm theo Bác góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Lai Châu

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo Bác

GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Đảng bộ Lai Châu xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ tỉnh đã xác định 2 nội dung đột phá trong học và làm theo Bác là:

Thứ nhất, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Thứ hai, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân.

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2015; thu ngân sách địa phương đạt trên 2,2 nghìn tỷ đồng. Nông nghiệp, nông thôn phát triển khá, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 29/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 30,2%; diện tích rừng được khoanh nuôi, trồng mới, bảo vệ, nâng độ che phủ lên gần 50%. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng với tốc độ khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, bệnh viện… 100% xã có mặt đường cứng hóa đến trung tâm xã; 88,5% số thôn, bản có đường xe máy đi lại thuận lợi; 100% xã, phường, thị trấn và 93% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 87%, dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 40,4% năm 2016 xuống còn còn 24,98% năm 2018. 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được công nhận ra khỏi Chương trình 30a.

Vì vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng đã tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đến nay 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ đảng. 

Thực hiện nghiêm túc công tác tinh giản biên chế, Lai Châu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên quan điểm giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội.

Một góc thành phố Lai Châu.

Một góc thành phố Lai Châu.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã sắp xếp, tinh gọn 124 tổ chức, trong đó có 23 phòng, ban, chi cục, đơn vị thuộc sở, ban, ngành đoàn thể; 33 tổ chức thuộc chi cục; 10 đơn vị thuộc trung tâm y tế; 2 đơn vị thuộc UBND huyện, 56 trường học. Cắt giảm 109 lãnh đạo, gồm 68 cấp trưởng và 41 cấp phó, tinh giản được 1.049 biên chế. Bố trí 100% Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện; đang thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở Đảng bộ Thành phố Lai Châu và tiếp tục hoàn thành vào thời điểm Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện năm 2019. Thực hiện sáp nhập 57 bản, khu phố thành 28 đơn vị tại 5 huyện; đến năm 2021, dự kiến sáp nhập 435 thôn, bản, tổ dân phố thành 217 đơn vị. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể được nâng lên. Cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả tích cực.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đến nay, 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết.

Văn hóa - xã hội ở Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển khá toàn diện; hệ thống, quy mô trường, lớp của các cấp học, ngành học tăng. Đến năm 2018, toàn tỉnh có 152 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 36,3%. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung, tăng cường. Năm 2018, toàn tỉnh có 419 bác sỹ, đạt 9,2 bác sỹ/vạn dân; một số kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các hoạt động văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình phát triển, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ, phong trào xây dựng làng, bản, khu phố văn hoá phát triển sâu rộng. 

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Các chương trình phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy được triển khai có hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển; chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc Lai Châu đã được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc năm 2020. 

THẲNG THẮN NHÌN NHẬN NHỮNG HẠN CHẾ SỚM KHẮC PHỤC

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ba năm qua ở Lai Châu còn có một số hạn chế nhất định. Một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức việc tổ chức học tập, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của một số chi, đảng bộ, cơ quan, đoàn thể hiệu quả chưa cao; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện còn hạn chế.

Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác của một số ít cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, còn chung chung, hình thức. Công tác kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo của cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan còn chưa rõ nét.

Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học của một số đơn vị, trường học hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa nhiều; triển khai “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số đơn vị còn hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở một số cấp ủy cơ sở còn ít; một số địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung làm nhiệm vụ đột phá còn chung chung. 

BIẾN NHỮNG TÌNH CẢM THIÊNG LIÊNG THÀNH Ý CHÍ, HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ THIẾT THỰC

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở Lai Châu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; gắn việc làm theo của cá nhân với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Theo đó, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Duy trì thường xuyên việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm lãnh đạo của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và 2 nội dung đột phá; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ và các nội dung đã đăng ký học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với công dân; xác định và giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị và các nội dung hạn chế liên quan đến chủ đề năm 2019. 

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào hành động trong thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. 

Thứ tư, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, hấp dẫn người nghe; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 giai đoạn 2018-2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động thiết thực, cụ thể, phấn đấu phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

TRẦN ĐỨC VƯƠNG- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất