Thứ Hai, 22/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 2/6/2011 21:33'(GMT+7)

Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên

Học tập chính trị đầu khoá (Ảnh minh hoạ)

Học tập chính trị đầu khoá (Ảnh minh hoạ)

Toàn văn như sau:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung công tác hè năm 2011, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 như sau:

A. Về việc bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bộ môn lý luận chính trị hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và giáo viên các trường phổ thông

1. Về trách nhiệm và đối tượng bồi dưỡng

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các lớp nghiên cứu sâu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho giảng viên các môn lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/BTGTW ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho giáo viên môn chính trị các trường, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên ngiệp và dạy nghề; trực tiếp tổ chức một số lớp nghiên cứu sâu về các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giúp cấp ủy chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Nội dung bồi dưỡng và phương thức tiến hành

- Nội dung:

+ Những nội dung cơ bản và những nội dung mới của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chú ý với nội dung giảng dạy, với những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình hành động của đảng bộ tỉnh, thành phố.

+ Kết hợp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu học tập (do Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia ấn hành năm 2011), gồm:

+ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

+ Các tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo về các văn kiện Đại hội XI của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Ngoài ra còn có các tài liệu do cấp ủy địa phương cung cấp nghị quyết đảng bộ địa phương, chương trình hành động…).

- Phương thức tiến hành: nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ giảng dạy.

Việc tập huấn các chương trình, tài liệu giáo dục lý luận chính trị mới, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên các môn lý luận chính trị thực hiện theo chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

B. Về sinh hoạt đầu khoá của sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo đưa các nội dung tại mục 2 phần A của công văn này vào tuần sinh hoạt đầu khoá cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trong quá trình triển khai cần gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường, với nội dung các cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

C. Về đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục của các cấp học, bậc học

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc tích hợp nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình, giáo trình; trong dạy và học ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHẠM VĂN LINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất