Thứ Tư, 19/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 6/1/2011 16:2'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2011HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2011

Căn cứ Quyết định số 80-QĐ/TW, ngày 28/8/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 188 - TB/TW, ngày 07 tháng 10 năm 2008, thông báo ý kiến của Ban Bí thư về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”;

Trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông hiện nay và dự báo tình hình biển Đông nửa đầu thế kỷ XXI; trước yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong tình hình mới, phát huy kết quả đã đạt được, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến luợc của biển nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giầu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

2.Yêu cầu:

Bám sát hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị, địa phương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo một cách sát thực, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng, những quyết sách lớn của Nhà nước và nghị quyết nhiệm kỳ mới của đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, coi trọng tính định hướng và sức thuyết phục, tính hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, thời điểm, quy mô, cấp độ, địa bàn tuyên truyền.

II. NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2011

1.Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, phổ thông các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển quốc tế; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.

3.Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh - xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các ngành và cả nước; vai trò của các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển.

4.Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy, hải sản; kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, về thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng. Tuyên truyền bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; phát triển khoa học - công nghệ biển.

5.Tuyên truyền các “tổ đội tàu, thuyền đoàn kết”, dân quân tự vệ; đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo: vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn lậu thuế; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển của nước ta; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

6.Tuyên truyền về thực hiện dân sự hóa trên biển, đảo; tuyên truyền nâng cao chất lượng phủ sóng của các phương tiện thông tin; các chính sách khuyến khích nhân dân ra định cư ổn định trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền biển, đảo ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2011; gắn kết một cách hợp lý nội dung tuyên truyền biển, đảo với các nội dung tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng các cấp, các đơn vị, ban, bộ, ngành.

2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế cung cấp thông tin và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hành. Chủ động và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương và trung ương; các lực lượng tham gia tuyên truyền (tích cực phối hợp đổi mới việc biên soạn tài liệu, lựa chọn chủ đề nội dung, phương thức, cách thức tuyên truyền sát đúng, phù hợp với đối tượng, vùng miền, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên).

3. Nâng cao chất lượng các tin bài, các ấn phẩm văn hóa tuyên truyền về biển, đảo. Phản ánh đầy đủ và toàn diện những biến đổi có tính tích cực của cuộc sống, nhất là các điển hình tiên tiến và những nhân tố mới, những điểm sáng trong phát triển kinh tế biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Coi trọng việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, thâm nhập thực tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về biển, đảo. Kết hợp có hiệu quả công tác tuyển truyền biển, đảo ở trong nước với tuyên truyền đối ngoại.

4. Các địa phương (đặc biệt 28 tỉnh, thành có biển), đơn vị, ban, bộ, ngành ở Trung ương cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyển biển, đảo theo nhiệm vụ chức năng của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thỉnh thị, báo cáo theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2011, coi đây là một trong những nội dung lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Thống nhất chương trình, chủ động ký kết, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các lực lượng tham gia tuyên truyền ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2011;

3. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đảo xa. Dự kiến vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2011.

4. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo ở trung ương tổ chức tốt các hội nghị tập huấn; hội nghị tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng làng nghề tiêu biểu các tỉnh ven biển; hội nghị các điển hình tiên tiến các nhân tố mới trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; điều tra khảo sát về công tác tuyên truyền biển, đảo các tỉnh trọng điểm. Thời gian thực hiện vào các quý II, III, IV, năm 2011.

5. Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo toàn quốc, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 1 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương, qua Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
      Đã ký

Phạm Văn Linh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất