Thứ Sáu, 21/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 8/11/2018 14:52'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 2/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, tổ chức Hội nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới; gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

3. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí minh về nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Quá trình hình thành, phát triển gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; những thành tựu đóng góp nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Những kết quả đạt được trong việc triển khai các hiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

4. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 2/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và dự thảo các văn bản khác có liên quan.

5. Những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII bắt đầu từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội một cách phù hợp.

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân cùng cấp tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tổ chức hội nghị báo cáo viên, họp báo, tọa đàm giới thiệu về đợt sinh hoạt chính trị và hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội phù hợp với cấp mình. Tham mưu chỉ đạo việc tổ chức triển lãm, xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu và hướng dẫn treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội; phát động đợt thi đua trên các lĩnh vực lập thành tích chào mừng Đại hội; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp để theo dõi nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội xung quanh Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Định hướng thông tin về Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII trong Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương

- Có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền các nội dung nêu trên. Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị sinh động, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các trang tin điện tử, tạp chí, ấn phẩm thông tin đối ngoại, có kế hoạch thông tin ra nước ngoài không khí dân chủ, đoàn kết xung quanh Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các bản tin thời sự trong những ngày diễn ra Đại hội. Xây dựng, phát sóng phim tài liệu về giai cấp nông dân Việt Nam, hoạt động hội và phong trào nông dân.

- Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng đài Trung ương và sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ vũ Đại hội.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!

2. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!

3. Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

5. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!

6. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

8. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân cùng cấp triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất