Thứ Tư, 19/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 9/11/2018 8:57'(GMT+7)

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, đơn vị cần tập trung vào những nội dung sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Hội nghị cán bộ toàn quốc

- Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Thời gian dự kiến tổ chức: 23/11/2018.

- Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị các điều kiện vật chất, hội trường để kết nối đường truyền và tổ chức trực tuyến tới cấp huyện, cơ sở (nếu có điều kiện).

3. Hội nghị của cấp ủy các cấp

3.1. Hình thức, thời lượng

+ Cấp tỉnh và tương đương: Tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sau Hội nghị trực tuyến, dành thêm 01 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động, sau đó nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

+ Cấp huyện và tương đương: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị  Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.

Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 01 ngày, trong đó có 01 buổi nghiên cứu, thảo luận, thông qua chương trình hành động, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

+ Cấp cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện.

3.2. Đối với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; địa phương có đông đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: đề nghị cấp ủy giao ban tuyên giáo chủ động tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền (ngắn gọn, bằng tiếng dân tộc, tờ rơi...) phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết với hình thức và thời lượng phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.

3.3. Thành phần, thời hạn hoàn thành

- Đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương

+ Thành phần: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

+ Thời hạn hoàn thành: Trước 23/12/2018.

- Đối với các đảng ủy cơ sở tổ chức

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở.

+ Thời hạn hoàn thành: Trước 23/01/2019.

3.4. Đối với các đảng ủy trực thuộc Trung ương: Khuyến khích việc kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và đặc thù của lực lượng vũ trang, xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn lực lượng. Chú trọng, quán triệt bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ.

4. Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại địa phương, đơn vị. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cho cơ sở.

- Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên, những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên hoặc các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực có liên quan tới các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã được nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết tại các hội nghị do Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

- Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở, tổ chức đảng chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

6. Viết thu hoạch cá nhân

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

- Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên không đủ sức khỏe lao động không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân. Đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi (trên 60 tuổi) đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ cơ sở và các đồng chí cán bộ, đảng viên không nắm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đang sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ở vùng sâu, vùng xa không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân, đồng thời khuyến khích tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

7. Tài liệu Hội nghị

- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn các loại tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng gồm 03 cuốn: Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tài liệu hỏi-đáp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Căn cứ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đề nghị các địa phương, ngành chủ động biên soạn các tài liệu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình trên cơ sở đảm bảo nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, trong đó chú trọng biên soạn các tài liệu phù hợp với đối tượng là đảng viên người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (như đã nêu ở  Mục 3.2).

8. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp và thường xuyên.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

- Ban tuyên giáo cấp ủy tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt nghị quyết; phối hợp với văn phòng, ban tổ chức cấp ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tuyên giáo, văn phòng cấp ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong Quí I/2019).

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất