Chủ Nhật, 21/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 27/1/2022 9:46'(GMT+7)

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (Kết luận số 21), Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 (Quy định số 37) của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21từng cấp và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị.

- Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN HỌC TẬP QUÁN TRIỆT

1. Về nội dung và tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt

1.1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

- Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.2. Tài liệu Hội nghị

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân).

2. Về đối tượng, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

2.1. Đối tượng

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cả nước và cán bộ, đảng viên công chức, viên chức ở nước ngoài.

2.2. Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

- Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

- Hội nghị cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền tới cơ sở ở những nơi có điều kiện.

- Hội nghị do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được tham gia học tập tại Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 09/12/2021.

3. Thời gian tổ chức các hội nghị

3.1. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

- Thành phần và thời gian cụ thể theo kế hoạch riêng.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

3.2. Hội nghị do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho từng đối tượng cụ thể, từ cấp tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị cán bộ toàn quốc bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp).

- Trên cơ sở các chuyên đề chung, các địa phương, đơn vị biên soạn các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể để nghiên cứu, học tập. Đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

3.3. Đối với các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng hình thức phù hợp. Báo cáo viên là các đồng chí bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Thời gian, nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

3.4. Đối với các lực lượng vũ trang

- Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương mở các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) cho những đối tượng chưa được nghiên cứu, học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

3.5. Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng đến từng đoàn viên, hội viên; tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt cho những đối tượng chưa được học tập bằng các hình thức phù hợp.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

3.6. Đối với Đảng bộ Bộ Ngoại giao

- Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài bằng hình thức phù hợp.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.

4. Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận; kịp thời chấn chỉnh những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt. Đưa kết quả thực hiện Kết luận thành tiêu chí đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, bí thư, cấp ủy và người đứng đầu.

5. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) trong các tầng lớp nhân dân

- Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

- Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

III. TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, (khoá VIII) năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

1.2. Quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII):

- Sâu rộng hơn về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi: Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có liên quan đến đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

- Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

1.3. Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

1.4. Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... chứ không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

1.5. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Đối tượng

Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.

3. Hình thức tổ chức

3.1. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; không đứng ngoài cuộc, coi như mình vô can.

- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng.

- Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn.

- Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

3.2. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tr

Tập trung vào các nội dung:

- Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các kiến nghị, đề xuất.

4. Thời gian tổ chức

Trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư, cấp ủy các cấp

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho từng đối tượng cụ thể. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự ở địa phương, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đợt sinh hoạt chính trị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để thực hiện Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương

- Có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức học tập, quán triệt; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị.

- Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tạp chí, ấn phẩm thông tin đối ngoại, có kế hoạch thông tin ra nước ngoài về đợt sinh hoạt chính trị và học tập Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu với cấp ủy xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị hiệu quả, thực chất, an toàn.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương việc thực hiện Hướng dẫn này.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) vào ngày 25/02/2022; báo cáo kết quả các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vào cuối tháng 02/2022, cuối Quý II và cuối Quý IV năm 2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất