Thứ Bảy, 15/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 15/3/2021 14:53'(GMT+7)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo ở các cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng.

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với toàn xã hội trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (gọi tắt là Kế hoạch số 03-KH/TW) và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW (gọi tắt là Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW).

- Số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật (có mẫu biểu kèm theo).

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW

Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và 06 nội dung chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được nêu cụ thể trong Kế hoạch số 03-KH/TW cũng như các yêu cầu của Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, cụ thể là:

2.1. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, toàn khóa. Trong đó, chú ý đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt về hình thức tổ chức, số lần tổ chức, số lượng người được học tập, quán triệt; hiệu quả của các hình thức quán triệt… Về học tập chuyên đề, đánh giá kết quả triển khai học tập chuyên đề hàng năm, toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương và việc cụ thể hóa thành các chuyên đề riêng, hướng dẫn riêng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.

2.3. Đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Cụ thể là:

- Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII;

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương (sinh hoạt chi bộ, kế hoạch, chương trình hành động, tiêu chí thi đua…);

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm;

- Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đánh giá các nội dung này, cần có các dẫn chứng, số liệu cụ thể.

2.4. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (về nội dung, hình thức, phương tiện…). Trong đó, chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền trên các phương diện chủ yếu sau:

- Tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội…

- Tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài; việc triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài (nếu có).

2.5. Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2.6. Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát: Trong nội dung này, cần kiểm điểm, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, thực tiễn triển khai và kết quả kiểm tra, giám sát, sơ kết hàng năm và sơ kết 5 năm.

3. Đánh giá chung

Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

4. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phân tích bối cảnh, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN TIẾN HÀNH SƠ KẾT

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức hội nghị sơ kết với quy mô, hình thức phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch covid - 19.

Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các ban Đảng Trung ương và một số cơ quan Trung ương như: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ngoài các nội dung sơ kết nêu ở mục II, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo phân công nhiệm vụ được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 03-KH/TW.

- Báo cáo sơ kết, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 31/3/2021.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội nghị sơ kết hoàn thành trong tháng 4/2021.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổng hợp và dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình tiến hành sơ kết, Ban Tuyên giáo Trung ương có thể bổ sung các hướng dẫn riêng để triển khai việc sơ kết đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

Kinh phí các hoạt động, thực hiện theo Hướng dẫn và quy định của Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn này để ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị ở địa phương, đơn vị mình; việc sơ kết phải được tiến hành từ cấp cơ sở; lựa chọn, giới thiệu với Ban Tuyên giáo Trung ương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, cụ thể như sau:

- Lựa chọn 02 tập thể, 03 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các tập thể, cá nhân điển hình chưa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn từ 2016-2021). Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 31/3/2021.

- Giới thiệu từ 05-10 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021 để tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

Các tư liệu để phục vụ Triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, bao gồm:

+ Tư liệu dưới dạng bản điện tử (file) gồm các bài viết giới thiệu tấm gương tiêu biểu có độ dài không quá 350 từ kèm ảnh minh họa với dung lượng thấp nhất là từ 01 MB trở lên. Đề nghị gửi file ảnh riêng, không đính kèm theo bài viết để bảo đảm chất lượng ảnh (có mẫu bài viết và ảnh minh họa kèm theo) và gửi trực tiếp cho ông Lê Hoàng Lê, Phó Trưởng phòng Trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh (theo địa chỉ thư điện tử: lehoangle1961@gmail.com, điện thoại: 0936.366.529), và đồng chí Nguyễn Thị Phương, chuyên viên Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương (theo địa chỉ thư điện tử: phuongnguyen6694@gmail.com, điện thoại: 0968.227.520).

+ Tư liệu dưới dạng hiện vật và sách về các tập thể, cá nhân nói trên, đề nghị gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh,  Số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thời gian gửi: trước ngày 20/3/2021.

Cấp ủy các cấp, các ngành cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn các nội dung, phương thức tổ chức sơ kết phù hợp để đạt hiệt quả thiết thực.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất