Thứ Sáu, 14/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 25/12/2023 15:44'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của năm 2023, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền cần đáp ứng những mục đích, yêu cầu như sau:

Thứ nhất, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ hai, thông qua các kết quả đạt được của năm 2023, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ ba, công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương, gắn với sự vận động phong phú của thực tiễn; triển khai tích cực bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, lồng ghép với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những vấn đề như sau:

Làm rõ những khó khăn, thách thức của bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2023; từ đó khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Khẳng định kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2023 là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế

Phân tích thời cơ, thách thức, dự báo những yếu tố tác động đến nền kinh tế đất nước; làm sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - xã hội

Phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội

Về tổ chức thực hiện, Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; quá trình triển khai các chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước xây dựng và triển khai chương trình (kế hoạch) thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân; dự báo và tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên về công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội.

Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên.

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam năm 2024.

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan ngoại giao và phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin trong nước và nước ngoài về các sự kiện đối ngoại lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, triển lãm, cổ động trực quan về các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với hoạt động các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

Ban cán sự đảng các bộ, ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương theo tinh thần Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Xây dựng chương trình (kế hoạch) tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do bộ, ngành phụ trách.

Chỉ đạo tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các phương tiện truyền thông của bộ, ngành.

Tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về các chính sách, sự kiện quan trọng bộ, ngành được phân công đảm nhận.

Đối với những chủ trương, chính sách có tác động xã hội lớn, các vụ việc nổi cộm, Nhân dân quan tâm, cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để có phương án thông tin, tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội: Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phương tiện truyền thông, các sinh hoạt chính trị của tổ chức, đoàn thể.

Làm tốt công tác vận động phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia lớn.

Tích cực giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn, công trình trọng điểm của đất nước, ngành, địa phương.

Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, vụ việc kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm, Nhân dân quan tâm. 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất