Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 20/12/2023 17:44'(GMT+7)

Tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sáng tạo, chủ động, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Nhìn lại kết quả đạt được của công tác tuyên giáo trong năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong triển khai công tác tuyên giáo. Cụ thể là:

Thứ nhất, luôn bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, kiên định, nhất quán giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, quy trình, quy định để triển khai hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Thứ hai, thường xuyên hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, những vấn đề phức tạp, đột xuất, phát sinh cũng như tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động trước những sự kiện, tình huống bất ngờ; quan tâm chiếm lĩnh trận địa không gian mạng với chiến lược “phủ xanh thông tin”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thứ ba, coi trọng phát huy sự đoàn kết, thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng của Ngành Tuyên giáo với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Chú trọng xây dựng các quy định, quy chế hoạt động và công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ban đảng, các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

Thứ tư, luôn quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu tình hình mới cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, bảo đảm tính linh hoạt, tính thuyết phục, tính chiến đấu, tính dự báo.

Nhấn mạnh bối cảnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phân tích bối cảnh là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, toàn ngành không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt. Cần phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ động, tích cực tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nghiên cứu, xây dựng, hình thành, củng cố và phát triển những giá trị đạo đức tốt đẹp, thái độ, hành vi chuẩn mực, tiến bộ của mỗi tổ chức đảng và của đảng viên; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ 14 Đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Trọng tâm là các Đề án: (1) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; (3) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; (4) Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; (5) Xây dựng Quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Chủ động, tích cực, tham gia thẩm định Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ba là, tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tập trung vào các nội dung sau: (1) Việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức như thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; (2) Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, như Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 20-KH/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trì của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 57 của Bộ Chính trị, các quy định 85,99, 100, 101, 116 của Ban Bí thư; (3) Việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 (trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam) và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2025; (4) Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Bốn là, chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại trong năm 2024-2025.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, từ ban Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn Ngành Tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ khoá XIII.

Thu Hằng – Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất