Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 20/12/2023 14:44'(GMT+7)

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các liên hiệp hội và các hội, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,  Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Vũ Thanh Mai chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2023, thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tuyên giáo đề ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Toàn ngành đã tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tiếp tục quan tâm, đầu tư nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham gia bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, cương lĩnh của Đảng, giá trị và ý nghĩa các sự kiện lịch sử cách mạng của dân tộc. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cũng như tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong thời gian tới. Toàn ngành cũng chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, nguyên tắc của cán bộ, đảng viên, kiên định trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cùng với “xây”, toàn ngành cũng đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, công tác tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và xây dựng các đề án trên lĩnh vực tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, trong đó có những vấn đề mới từ trước đến nay Đảng ta chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị, như tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 57-KL/TW; Ban Bí thư ban hành các Quy định số 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW, 116-QĐ/TW.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã nghiên cứu, hoàn thành Đề tài khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm cơ sở quan trọng để tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chiến lược công tác tuyên giáo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ ba, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy tổ chức kịp thời, hiệu quả các hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII khu vực phía Bắc và phía Nam. Đây là các hội nghị quan trọng nhằm quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ tư, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo lớn, có ý nghĩa quan trọng và sức lan tỏa lớn, thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao, như: Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023; Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”…

Thứ năm, chủ động “từ sớm, từ xa”, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, như: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh: Tình hình xung đột Nga - Ukraine; vấn đề người gốc Việt tại Campuchia; vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc; vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa kỳ Joe Biden chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình… bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin.

Thứ sáu, công tác khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đồng sống xã hội. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu hàng hóa nông sản… Đã tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 20-KH/TW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám để tích cực triển khai trong toàn hệ thống, góp phần quan trọng giữ vững ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ban Tổ chức hội nghị đã nhận được 38 tham luận gửi tới Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu tập trung làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, đánh giá bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước đã tác động đến công tác tuyên giáo tuyên giáo năm 2023. Thứ hai, làm rõ những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo năm 2023, nhất là những kết quả dấu ấn nổi bật, những điểm mới của ngành năm 2023 so với năm 2022. Thứ ba, những hạn chế và nguyên nhân, đánh giá chung về công tác tuyên giáo năm 2023. Thứ tư, nhận định tình hình tác động trực tiếp với công tác tuyên giáo năm 2024 và làm rõ 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đối với ngành Tuyên giáo năm 2024. Thứ năm, đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban Tuyên giáo Trung ương tập hợp, báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tạp chí Tuyên giáo tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

Thu Hằng - Tuấn Anh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất