Thứ Tư, 26/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 19/10/2020 19:7'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 10845 - CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; tiếp theo Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 8/01/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU        

          - Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          - Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          - Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo bầu không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

         1. Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          2. Vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          3. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; kết quả trong đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

          4. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

        III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

        1. Cấp Trung ương

        1.1. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Thủ đô Hà Nội (dự kiến 9h00 ngày 18/11/2020, thứ Tư).

        - Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

        - Tổ chức thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan thực hiện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

        1.2. Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện.

        1.3. Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.

        1.4. Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương thực hiện.

        1.5. Tổ chức triển lãm ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

          1.6. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.

          2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

          Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, như:

          - Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề…

          - Tổ chức gặp mặt truyền thống, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, thăm hỏi động viên, tôn vinh cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.

          - Tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng.

          - Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tạp chí…) và mạng xã hội (Vcnet).

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại khoản 1, mục III của Hướng dẫn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

          2. Các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có diễn biến phức tạp ở trên thế giới.

          3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

          - Phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại mục III; chú trọng tới các hoạt động kỷ niệm trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan.

          4. Ban Tuyên giáo Trung ương

          - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

          - Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) vào nội dung sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo, Tài liệu báo cáo viên.

          5. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

          Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở; quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; kiên quyết xử lý các vi phạm đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

          6. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng.

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương triển khai thực hiện tốt các công việc tại mục III (1.3, 1.4) của Hướng dẫn.

          7. Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao

          - Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hình thức tuyên truyền cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động, công tác ở nước ngoài.

          - Chủ động biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, thông tấn nước ngoài theo nội dung Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          8. Các cơ quan báo chí

          - Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lập kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền; chú trọng công tác kiểm duyệt tin, bài, phóng sự.

          - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị phương tiện tổ chức tốt việc truyền hình và phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm.

          - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu vào khung giờ phù hợp.

          - Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp và phát sóng lễ kỷ niệm, phim tài liệu.

          9. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

          - Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; biên tập, lồng nghép nội dung tuyên truyền vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của đơn vị, ngành, địa phương; coi trọng công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, đội ngũ báo cáo viên.

          - Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đăng tải thông tin tích cực trên mạng xã hội Vcnet.vn và trang thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đơn vị.

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)!

          2. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!

          Thành công, thành công, đại thành công!

          3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

          4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất