Thứ Bảy, 22/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 21/9/2020 13:39'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đồng chí Tố Hữu

Đồng chí Tố Hữu

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020) như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tố Hữu và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   - Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu; nêu bật vai trò và những đóng góp nổi bật của đồng chí Tố Hữu đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là đối với việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nền thơ ca Việt Nam.

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

  3. Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm thơ ca của đồng chí Tố Hữu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

  1. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế

  - Tổ chức Lễ dâng hương, Lkỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đọc diễn văn kỷ niệm.

-  Xây dựng khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu theo đề án Ban Bí thư đã cho ý kiến.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thi tìm hiểu... chào mừng.

2. Đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các cơ quan đơn vị

  - Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ (ngành): Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

- Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp (chính luận, nghệ thuật) về đồng chí Tố Hữu: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu.

- Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu: Căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các cơ quan đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm (nêu tại Phần III) chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn và xây dựng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

3. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ để giới thiệu, quảng bá tác phẩm thơ ca cách mạng của đồng chí Tố Hữu.

4. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

5. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp.

Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu vào khung giờ phù hợp trong dịp kỷ niệm; xây dựng chương trình truyền hình trực tiếp (chính luận, nghệ thuật) về đồng chí Tố Hữu.

6. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp trên địa bàn.

  - Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất