Chủ Nhật, 14/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 26/1/2018 14:17'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Thông báo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Công văn số 3581-CV/VPTW ngày 23/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

          3. Tổ chức các ngày kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định hiện hành. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử cần đa dạng về hình thức và lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đất nước, của ban, bộ, ngành, địa phương.  

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Các ngày lễ lớn của đất nước

          1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          a. Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 88 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

          - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, nhất là các Nghị quyết Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó cần chú trọng phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

          - Tuyên truyền, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2017; đồng thời tập trung nhấn mạnh quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.  

          - Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; tôn vinh những nét đẹp trong phong tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc mỗi khi Tết đến, xuân về; đồng thời phê phán những hành vi lãng phí, cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan và thương mại hóa trong hoạt động lễ hội; tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

- Tuyên truyền các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và các gia đình chính sách; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác này.     

          - Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

         

          b. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

          - Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

          - Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

          - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          c. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

          - Tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

          - Khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thông qua đó đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và phủ định công lao, sự đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

          - Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

          d. Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh dũng, mưu trí, sáng tạo, tinh thần quả cảm, bất chấp mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân cũng như sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. 

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

          e. Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)

          - Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

          - Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

          - Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh.

          g. Kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)

          - Tuyên truyền, khẳng định: Sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

          - Tuyên truyền những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; nêu bật những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

          - Tuyên truyền, làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là việc gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

          1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ, trong đó lưu ý:

          a. Lễ kỷ niệm

          - Trung ương và các địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của ban, bộ, ngành và  địa phương, đơn vị.

          - Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

           b. Các hình thức tuyên truyền kỷ niệm khác

          - Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử và các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”,…để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, các địa phương vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

          - Phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

- Tổ chức trao tặng huân, huy chương, các hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, nhất là trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội của các đoàn thể nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hóa,…

          - Xây dựng phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền; tổ chức xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền.

          - Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như: Bảng điện tử, panô, áp phích, băng zôn,… ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

- Tiến hành trùng tu, tôn tạo, quản lý và khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các bảo tàng, triển lãm,... theo quy định hiện hành.

           2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

          2.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những bài học quý báu từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - một tấm gương về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

          - Tuyên truyền những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.

          - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh An Giang và các địa phương khác.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm và Lễ dâng hương: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì, tổ chức.

          - Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh An Giang thực hiện.

          - Các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương gắn với quá trình hoạt động và công tác của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thích hợp, như tọa đàm, hội thảo khoa học, hành hương về khu lưu niệm,…

          - Bổ sung thông tin tư liệu phim tài liệu về Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

          Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phát sóng phim tài liệu về Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

          - Việc trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (nếu có) do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện theo quy định hiện hành.

          2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 -2/2/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng, tham gia sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; qua đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính Nguyễn Đức Cảnh.

          - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (lần đầu tiên) theo quy mô cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình chủ trì tổ chức.

- Tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thái Bình thực hiện.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

          - Các bộ, ngành Trung ương, địa phương gắn với quá trình hoạt động, công tác của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thích hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học,...

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

          Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

           - Việc trùng tu, tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 5079-CV/VPTW ngày 18/10/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng.

          2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 -3/12/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn xác định: “Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được…”; “…Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”.

          - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự diễn ra ở tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Lễ dâng hương: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự.

- Tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh thực hiện.

- Bổ sung thông tin tư liệu phim tài liệu về đồng chí Ngô Gia Tự: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

          Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phát sóng phim tài liệu về đồng chí Ngô Gia Tự vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Việc trùng tu, tôn tạo Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự thực hiện theo quy định hiện hành.

          3. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

           3.1. Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là 0)

- Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô cấp ban, bộ, ngành (tỉnh, thành phố).

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao,...

          - Tổ chức biên soạn, phát hành đề cương, hướng dẫn tuyên truyền; xây dựng tài liệu tuyên truyền để trình chiếu vào dịp kỷ niệm (nếu cần thiết).

           3.2. Đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác

          - Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao,…

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các phương tiện thông tin, cổ động trực quan.

          - Tổ chức biên soạn, phát hành đề cương, hướng dẫn tuyên truyền; xây dựng tài liệu tuyên truyền để trình chiếu vào dịp kỷ niệm (nếu cần thiết).

4. Các ngày lễ quốc tế

          4.1. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội vào ngày sinh của V.I.Lênin.  

          - Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          4.2. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại.   

          - Tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác - Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.        b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Di sản Các Mác trong thời đại ngày nay".

           - Các học viện, nhà trường, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các ban, bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học. 

          - Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỷ niệm.

            4.3. Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018)

            a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

         - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

4.4. Kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018) ra đời

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền ý nghĩa và giá trị trường tồn của những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

          - Khẳng định sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

          - Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc tế về tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện.

          - Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; đội ngũ báo cáo viên bám sát Đề cương tuyên truyền gửi kèm theo Công văn số 3825-CV/BTGTW ngày 25/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương để làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời.

5. Các ngày kỷ niệm khác

          5.1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968:   Đã có Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 2/11/2017 kèm theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          5.2. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền, tôn vinh vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, trong đó nhấn mạnh sự ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - thời kỳ khởi đầu để mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này.

          - Tuyên truyền, thể hiện lòng thành kính và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ở quy mô cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình chủ trì thực hiện.

          - Tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan thực hiện.

          - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tỉnh Ninh Bình thực hiện.

          - Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể của Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với việc quảng bá Di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An, những sản phẩm du lịch của tỉnh Ninh Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.  

          5.3. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

           - Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục.  

          - Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện.

          - Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đề Tác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay, trong đó tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.  

          - Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, khẳng định giá trị to lớn của Tác phẩm gắn với việc tuyên truyền các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng; qua đó khơi dậy và phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2018.

- Chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trên pa nô, áp phích, khẩu hiệu.

- Chỉ đạo, định hướng, tổ chức các cuộc thi sáng tác, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, văn hoá - văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, trong đó cần quan tâm tới nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến trước đây; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các chương trình nghệ thuật lớn trong dịp kỷ niệm, bảo đảm tính nghệ thuật và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; chú trọng tới việc thẩm định xuất bản phẩm, kiểm tra công tác biên soạn và phát hành sách, ấn phẩm tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước; biên soạn tài liệu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử.

5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

          - Hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của ban, bộ, ngành.

          - Phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống; đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và hội viên.

6. Uỷ ban Toàn quốc các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, thành phố: Tăng cường vận động tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử.

7. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

          8. Các báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử với nội dung và hình thức phong phú, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng theo hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp ủy đảng.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

4. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!

 5. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018)!

 6. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngoài các khẩu hiệu nêu trên, đề nghị kết hợp với các khẩu hiệu do Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn trong Công văn số  1855-CV/BTGTW ngày 10/1/2017 về việc bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền và Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về nhân rộng điển hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, cổ động trực quan.

TG

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất