Thứ Năm, 25/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Ba, 12/3/2024 9:38'(GMT+7)

Hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3-1964). Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3-1964). Nguồn: TTXVN

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

2. Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc cụ thể hoá Nghị quyết và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị “về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; chú trọng đề cao danh dự, đạo đức, tinh thần cống hiến, trách nhiệm của trí thức đối với Tổ quốc và dân tộc.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực, hợp tác quốc tế; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức sát với thực tiễn địa phương, đơn vị.

3. Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, có các giải pháp, lộ trình phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; đưa các mục tiêu về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Đảng đoàn Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch; chỉ đạo triển khai việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để thể chế hoá Nghị quyết; lồng ghép, phân bổ nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết trong thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo

Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng và triển khai Đề án thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại tại Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật, thể chế hoá nội dung Nghị quyết, chú trọng cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng triển khai các đề án tăng cường năng lực, trong đó xác định rõ mục tiêu, lộ trình cụ thể để trở thành các sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu ngang tầm các nước tiên tiến hàng đầu Châu Á.

Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao xây dựng và triển khai đề án về xây dựng đội ngũ trí thức gắn với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; phối hợp xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy năng lực và sự cống hiến của trí thức, nhất là các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, trí thức trẻ trong từng ngành, từng lĩnh vực; phối hợp xây dựng đề án phát triển đội ngũ trí thức trong nước; phát hiện, thu hút, huy động đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức tích cực thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết và chính sách, pháp luật về xây dựng đội ngũ trí thức; xây dựng các đề án cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của trí thức.

5. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn tổ chức quán triệt Nghị quyết đến từng chi bộ; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

6. Hằng năm, các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng các bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương; đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, đảng đoàn các tổ chức do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

7. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất