Thứ Năm, 25/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Ba, 5/3/2024 19:48'(GMT+7)

Hướng dẫn về triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về vai trò của thể dục, thể thao đối với nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hòa, toàn diện.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về phát triển thể dục, thể thao vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

3. Tiếp tục tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả hơn nữa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và những nội dung nêu trong Kết luận số 70-KL/TW, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, y tế, giáo dục, trẻ em và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TWKết luận số 70-KL/TW và các văn bản liên quan.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung của Kết luận số 70-KL/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với thực tiễn của từng cấp, ngành, địa phương và lưu ý các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, ứng dụng công nghệ số xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất phù hợp với từng đối tượng.

2. Xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển thể dục, thể thao. Tạo cơ hội cho mọi người tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao. Đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm. Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

3. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong triển khai chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác phát triển thể dục, thể thao; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

2. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Tăng cường giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển thể dục, thể thao.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030. Chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa; bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách về đào tạo, chăm sóc y tế, nhà ở, tín dụng, tiền lương và trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao. Triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao; xây dựng công trình thể thao công cộng ở khu dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030. Xây dựng hệ thống chỉ số rèn luyện, đánh giá thể lực con người Việt Nam; khuyến khích phát triển thể dục, thể thao quần chúng, tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí; tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trình độ quốc gia, quốc tế, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm; đẩy mạnh sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục, thể thao theo hướng tự chủ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ gắn với chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác giao lưu quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao; quan tâm phát triển thể thao dân tộc, thể thao giải trí. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học và lựa chọn nhân tài thể thao trong học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 70-KL/TW. Hằng năm tiến hành đánh giá hiệu quả việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác thể dục, thể thao.

- Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học gắn với mục tiêu phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, tạo nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng trẻ. Củng cố các cơ sở đào tạo năng khiếu thể thao, cơ sở nghiên cứu khoa học về thể dục, thể thao trường học. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất và thể thao trường học.

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về chăm sóc y tế đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

- Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong việc phát triển thể dục, thể thao, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong Kết luận số 70-KL/TW. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao.

Phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng, mô hình thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao.

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát thực hiện Kết luận. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện và phản ánh với các cấp ủy, chính quyền về công tác thể dục, thể thao. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến tổ chức hoạt động thể dục, thể thao.

5. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu tỉnh ủy, thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 70-KL/TW. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác phát triển thể dục, thể thao ở địa phương; kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất