Thứ Năm, 13/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 4/1/2024 14:51'(GMT+7)

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024

- Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương);
- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2024, 
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua công tác tuyên truyền miệng nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
- Giúp Ban Tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy về lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở ngành, địa phương trong năm 2024.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới.
2. Yêu cầu
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy nhằm làm chuyển biến hơn nữa nhận thức của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó nâng cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 
Ban Tuyên giáo các cấp trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của cấp uỷ và Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2024. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường tính định hướng, thuyết phục của tuyên truyền miệng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, phát huy tối đa ưu thế của báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2024
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Sau khi Ban Bí thư khóa XIII ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị xã hội căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị phù hợp với ngành, địa phương; triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm tạo chuyển biến căn bản chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.
2. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng tháng và đột xuất (nếu có) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Dự kiến năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức 12 hội nghị định kỳ hàng tháng, trong đó có 6 hội nghị trực tuyến, 6 hội nghị trực tiếp; một số hội nghị được luân phiên tổ chức tại các ban, bộ, ngành, địa phương.
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị báo báo viên của ngành, địa phương; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị báo cáo viên luân phiên.
Đối với Hội nghị Báo cáo viên Trung ương được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; căn cứ vào nội dung của từng hội nghị và điều kiện, nhu cầu thông tin cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy quyết định phạm vi, số lượng điểm cầu, thành phần, số lượng đại biểu dự hội nghị.
3. Công tác kiện toàn, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
3.1. Về báo cáo viên
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, 
Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo phân cấp; thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời thay thế những báo cáo viên không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.
Việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Quan tâm, kiện toàn những người có trình độ chuyên môn, tâm huyết, kinh nghiệm, kỹ năng và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. 
- Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lập danh sách khi tiến hành kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Trung ương đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, gửi hồ sơ về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo để Trung tâm tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành quyết định công nhận. 
3.2. Về tuyên truyền viên cơ sở
- Căn cứ quy định mới của các cấp có thẩm quyền và Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp uỷ chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc thống nhất về số lượng và phương thức quản lý, tổ chức hoạt động, chế độ, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.
- Ban Tuyên giáo cấp huyện hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.
- Cấp uỷ cơ sở đảng ra quyết định công nhận, ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.
4. Cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và chế độ thông tin, báo cáo 
- Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền thông qua Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng tháng và đột xuất (nếu có), 03 bản tin (Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin Sinh hoạt chi bộ), Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Tuyên giáo”), Sổ tay Báo cáo viên 2024, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), các chuyên đề chuyên sâu do Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo biên soạn.
- Trên cơ sở nguồn thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương và các nguồn thông tin chính thống khác, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động, tăng cường biên soạn, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là tuyên truyền viên cơ sở để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình dư luận xã hội ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình; 06 tháng báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của cấp mình về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo). Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội quy định chế độ báo cáo đối với ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương.
- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương quản lý đội ngũ, nắm tình hình hoạt động của Báo cáo viên Trung ương, báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.
5. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch
Thông qua công tác tuyên truyền miệng, nhất là quá trình tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết và các văn bản của Trung ương, của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường đối thoại trong tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy và cơ quan chức năng.
6. Về khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
- Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tổ chức các đoàn khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương đại diện đảng ủy khối ở Trung ương và ba miền trong cả nước; khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế 340 của Ban Bí thư khoá X về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Quy chế 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; công tác tổng kết 35 năm Bản tin Sinh hoạt chi bộ (sẽ có kế hoạch riêng).
- Ban Tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp mình và của các tổ chức đảng trực thuộc.
7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức
- Theo Kế hoạch công tác, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức 02 hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chuyên viên phòng tham mưu lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong quý II/2024.
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương.
- Ban Tuyên giáo cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhu cầu, liên hệ với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để được giới thiệu báo cáo viên cho các lớp tập huấn.
8. Thực hiện chế độ, chính sách trong công tác tuyên truyền miệng
- Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành chi trả phụ cấp Báo cáo viên Trung ương 6 tháng/một lần. Các tháng 6 và 12/2024, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lập danh sách đề nghị (xác nhận thời gian công tác thực tế của Báo cáo viên Trung ương đang công tác ở đơn vị) gửi về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện việc chi trả phụ cấp.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy vận dụng thực hiện mức chi trả thù lao cho báo cáo viên theo quy định của Thông tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính (Mục a, khoản 2, điều 5) .
- Căn cứ Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng quy định và hướng dẫn chi trả chế độ thù lao, bồi dưỡng đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp hài hòa việc tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi trong đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng với tuyên truyền những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; giữa tuyên truyền tình hình chung của đất nước với thực tiễn của địa phương; giữa phát triển với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch… bảo đảm tính toàn diện, cân đối, thiết thực, sát hợp và hiệu quả trong nội dung tuyên truyền, góp phần trực tiếp củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.
1. Về công tác xây dựng Đảng 
 - Tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
- Tuyên truyền kết quả và những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa.
- Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tập trung tuyên truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.
- Tuyên truyền kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 
- Tuyên truyền kết quả nổi bật sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 theo Hướng dẫn số 126 - HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
2. Về kinh tế - xã hội
- Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tháng 01/2023.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, quý, 6 tháng và năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của ngành, địa phương và cả nước. 
- Tuyên truyền Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
- Tuyên truyền kết quả giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
- Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường 
- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tuyên truyền các hoạt động tổ chức Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 7907-CV/VPTW, ngày 18/9/2023 của Văn phòng Trung ương và Kế hoạch số 390-KH/BTGTW, ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
- Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...
- Tuyên truyền Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
- Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2024.
- Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Tuyên truyền Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
- Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2024 - 2025.
- Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2023 và năm 2024; kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
- Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tuyên truyền những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2023 và năm 2024; công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao nổi bật trong năm 2024.
4. Về quốc phòng, an ninh
 - Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI).
- Tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII); tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023; Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Tuyên truyền tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.
- Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024.
5. Về công tác đối ngoại
- Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
- Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.
- Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam.
- Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
- Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025.
- Tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2024 được dư luận xã hội quan tâm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, địa phương, đơn vị mình.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo) để điều chỉnh, bổ sung./.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất