Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 17/5/2019 16:57'(GMT+7)

Huyện ủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

Hội nghị đánh giá, trong 3 năm qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của của cơ quan, đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch theo hướng cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện công tác và tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác. Kết quả được thể hiện cụ thể bằng sự chuyển biến toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phấn đấu vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đã xuất hiện một số mô hình tiêu biểu như: mô hình “Quỹ thăm hỏi nhân dân” và “Gia đình cán bộ đảng viên đóng góp trước và đóng góp một lần trong xây dựng nông thôn mới” của chi bộ Quyết Thắng (Đảng bộ xã Đồng Minh); mô hình “1+3” (1 hội viên vận động 3 hộ gia đình) của Hội Cựu chiến binh xã Hiệp Hòa; “Tủ tài liệu về Bác” của chi bộ Quốc Tuấn (Đảng bộ xã Cổ Am); “Tuyến đường hoa làm đẹp làng quê” của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng và người đứng đầu còn thiếu quyết liệt, thụ động và chưa thường xuyên. Các hoạt động tuyên truyền chưa thực sự tạo thành phong trào cổ vũ mạnh mẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các phong trào thi đua yêu nước. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chưa rõ nét…

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng đồng chí cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị mà hạt nhân là đồng chí bí thư cấp uỷ trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nhất là đổi mới nội dung, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng ở chi bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động trong các loại hình cơ sở Đảng. Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; tích cực, chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó tập trung: làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo; các nội dung này phải thường xuyên được tuyên truyền gắn với chuyên đề hàng năm theo tinh thần Chỉ thị 05 trong các hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Ba là, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị 27/CT-TTg. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và thu, chi ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức nghiêm túc, trang trọng nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ gắn với triển khai, tuyên truyền nội dung Chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là nội dung chuyên đề hằng năm gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, huyện và các địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện.

Năm là, đẩy mạnh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; chỉ đạo việc tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và việc kê khai, minh bạch tài sản hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch của Thành ủy, Huyện uỷ. Làm tốt công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, học không đi đôi với làm, triển khai hình thức, báo cáo không trung thực, những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng... tập trung rà soát, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, cơ sở và vai trò nêu gương thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tặng giấy khen cho 27 tập thể và 48 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương Thị Bích

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất