Thứ Hai, 24/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 17/11/2023 15:34'(GMT+7)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (tại Công văn số 7907-CV/VPTW, ngày 18/9/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025), với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới.

- Thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật; đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ, từ đó xác định rõ trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

- Cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Tổng kết bảo đảm tính khách quan, khoa học, bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và thực tiễn văn học, nghệ thuật; phát huy dân chủ, huy động đóng góp trí tuệ, tâm sức của các cơ quan, tổ chức khoa học, các chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

- Tổng kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm hài hòa giữa các nội dung tổng kết với sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, thông tin tuyên truyền kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tổ chức các sự kiện

1.1. Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thành ủy Hà Nội và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 01 buổi sáng, ngày 28/4/2025 (bảo đảm tính gắn kết, phù hợp với tổng thể các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất).

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Số lượng, thành phần: khoảng 400-500 đại biểu, bao gồm: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có liên quan; các đại biểu nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu; đại diện một số cơ quan thông tin đại chúng dự, đưa tin.

- Nội dung (có kế hoạch riêng):

+ Ôn lại truyền thống, khẳng định thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất;

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo, ghi nhận thành tựu và đóng góp to lớn của lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất;

+ Tôn vinh các văn nghệ sĩ có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tổ chức đoàn tàu thống nhất đưa các đại biểu ở trong nước và ở nước ngoài từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội; tổ chức đoàn đại biểu dâng hương báo công các Vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ; đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

1.2. Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: “Chung một cơ đồ Việt Nam”

- Cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

- Thời gian: từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2025.

- Nội dung: Liên hiệp và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương căn cứ điều kiện thực tế, phát động, tổ chức trong các cấp hội và hội viên cả nước sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; lấy chủ đề lớn, bao trùm là “biểu tượng non sông thống nhất”, từ đó cụ thể hóa, gắn với đặc trưng từng lĩnh vực nghệ thuật, hướng đến kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; phản ánh được khí thế của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước; có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của văn nghệ sĩ với dân tộc trên hành trình đi đến phồn vinh, hạnh phúc. Tổ chức bình chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong giai đoạn 1975-2025, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tầm vóc khu vực và thế giới, phản ánh chặng đường phát triển qua nửa thế kỷ của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

1.3. Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Thời gian: trung tuần tháng 4/2025.

- Nội dung: Vinh danh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

1.4. Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các địa phương liên quan.

- Thời gian: Tháng 4/2025.

- Nội dung: Tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hà Nội.

1.5. Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề: “Bài ca thống nhất”

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: Chung kết liên hoan toàn quốc ngày 25-26/3/2025.

- Nội dung: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát động tổ chức các đoàn hợp xướng về chủ đề “Bài ca thống nhất” trong học sinh, sinh viên các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và nâng cao năng lực thẩm mỹ của thế hệ trẻ; tiến tới tổ chức liên hoan tại 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam) và Chung kết toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

1.6. Xây dựng phim tài liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)”

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành và phát sóng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (tháng 01/2025).

- Nội dung: Có kế hoạch, đề cương riêng.

1.7. Xuất bản cuốn sách: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan thực hiện: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Thời gian hoàn thành: đầu tháng 4/2025.

- Nội dung: Biên tập, xuất bản và phát hành rộng rãi cuốn sách trên cơ sở kết quả Hội thảo quốc gia: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

2. Hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học

2.1. Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Thời gian (dự kiến): tổ chức trong 01 ngày (04/3/2025).

- Nội dung: Tập trung làm rõ, sâu sắc các nhóm vấn đề: Bối cảnh lịch sử, sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm qua; Quá trình vận động, thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trên các phương diện cơ bản: đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; sáng tác, lý luận, phê bình, phương thức truyền bá văn học, nghệ thuật; Vấn đề giới thiệu, quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp nhận văn học, nghệ thuật nước ngoài ở Việt Nam; Thực trạng, xu hướng phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng của văn học, nghệ thuật; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.2. Hội thảo, tọa đàm theo các lĩnh vực văn học, nghệ thuật cụ thể

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

- Thời gian: thực hiện từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2025.

- Nội dung: Căn cứ theo điều kiện thực tế, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các hoạt động tọa đàm tổng kết về những vấn đề then chốt; tiến tới tổ chức hội thảo tổng kết từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

3. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

3.1. Nhiệm vụ khoa học cấp Ban Đảng (cấp Bộ): Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển

- Cơ quan quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024.

3.2. Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Văn học Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển

- Cơ quan quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Viện Văn học Việt Nam.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024.

3.3. Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển

- Cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024.

3.4. Nhiệm vụ khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội: 50 năm văn học, nghệ thuật và những đóng góp trong việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức con người Việt Nam

- Cơ quan quản lý: Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024.

3.5. Nhiệm vụ khoa học cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu di sản văn học, nghệ thuật miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

- Cơ quan quản lý: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024.

4. Các hoạt động tổng kết ở các ngành, địa phương

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

- Nội dung:

+ Hội thảo, tọa đàm tổng kết thành tựu và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của ngành, địa phương trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

+ Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, nguồn lực thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật của ngành, địa phương.

+ Chăm lo đời sống, điều kiện làm nghề của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là văn nghệ sĩ cao tuổi, có nhiều công lao, cống hiến, đóng góp.

+ Tăng cường giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên tại địa phương.

+ Tổ chức các hình thức triển lãm, trưng bày, biểu diễn nghệ thuật về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”; tuyên truyền chuyên sâu về các hoạt động tổng kết trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ẩn phẩm tuyên truyền của ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; trong đó cao điểm từ tháng 3-4/2025.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các cơ quan báo chí, xuất bản.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; trong đó cao điểm từ tháng 3-4/2025.

- Nội dung (có hướng dẫn tuyên truyền trên báo chí riêng):

+ Tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, chương trình; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại (infographic, longform, emagazine,…), phản ánh đậm nét về nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà; tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nửa thế kỷ qua; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ; chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) và tại Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam (ngày 25/7/2023),… Các báo, tạp chí về văn học, nghệ thuật xuất bản ấn phẩm xuân Ất Tỵ và số chuyên đề tháng 4/2025 về chủ đề 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất…

+ Các nhà xuất bản tổ chức xuất bản mới hoặc tái bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu tiêu biểu, xuất sắc qua 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết; theo dõi, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Bí thư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch.

- Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống báo chí, truyền thông cả nước về các hoạt động tổng kết.

2. Văn phòng Trung ương Đảng

- Bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết; kinh phí tổ chức các hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại mục 1.1, 1.6, 1.7 và 2.1 của Kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tham gia tổ chức Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); phối hợp xây dựng và thẩm định bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị.

3. Văn phòng Quốc hội

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tham gia tổ chức Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường, an ninh, y tế, kỹ thuật, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác tổ chức Hội nghị.

4. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Căn cứ các nội dung tại mục II của Kế hoạch; chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất của ngành, địa phương bằng các hình thức phù hợp; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hội văn học, nghệ thuật địa phương, cấp ủy trực thuộc được giao nhiệm vụ, tổ chức tốt các hoạt động tổng kết theo Kế hoạch.

5. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất; xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức cho từng công việc cụ thể, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định.

- Tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư.

6. Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch.

- Hướng dẫn các trường đại học, viện nghiên cứu trực thuộc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết phù hợp, gắn với nhiệm vụ giảng dạy, học tập văn học, nghệ thuật Việt Nam sau năm 1975 trong nhà trường.

7. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm về các hoạt động tổng kết.

8. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) để bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tổ chức Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); lựa chọn, giới thiệu các đại biểu nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị.

10. Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn tàu thống nhất đưa các đại biểu ở trong nước và ở nước ngoài từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội; chỉ đạo, theo dõi công tác chỉnh trang, nâng cấp, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho đoàn tàu. 

11. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề “Bài ca thống nhất”.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ thông qua các sản phẩm văn học, nghệ thuật đối với các cấp bộ đoàn và lực lượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

12. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

- Tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư.

13. Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

14. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

15. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tổng kết theo nội dung tại mục II của Kế hoạch; báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo.

- Tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư.

16. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và các hoạt động, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị; hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương, đơn vị.

17. Các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và địa phương

Căn cứ kế hoạch, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xuất bản các đề tài tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

18. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tổ chức xuất bản sách về đề tài văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản cuốn sách: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

IV. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết; tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”; xuất bản cuốn sách: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025): những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”; Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); xây dựng phim tài liệu tổng kết do Văn phòng Trung ương Đảng cấp cho Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm; đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) và tăng cường xã hội hóa để tổ chức các hoạt động tổng kết theo Kế hoạch. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ và kịp thời gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư theo quy định./.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG                               

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất