Thứ Bảy, 15/6/2024
Khoa giáo
Thứ Sáu, 14/1/2022 14:30'(GMT+7)

Kiên Giang: Tiếp tục đổi mới công tác Khoa giáo, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Nổi bật là ban tuyên giáo các cấp đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình nhằm chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và kịp thời kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo. Trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 05/12/2011 “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”… Chỉ đạo Đại hội Hội Khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025; tham mưu chỉ đạo, chủ động hướng dẫn, định hướng tuyên truyền cụ thể về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời trực tiếp biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền; tổ chức và phát động Cuộc thi sáng tác thông điệp, khẩu hiệu, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia.

Ban tuyên giáo các cấp tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khối Khoa giáo thông qua nhiều cơ chế phối hợp. Bên cạnh việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giao ban công tác khoa giáo, đã chủ động phối hợp các cơ quan nhà nước cùng cấp để triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành ký kết 01 quy chế, 09 kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Qua đó đã kịp thời nhận diện tình hình, định hướng tuyên truyền dư luận, kiến nghị, đề xuất giải quyết ngày càng tốt hơn những nổi cộm, bức xúc nổi lên của địa phương, của ngành.

Cùng với những chuyển biến trên, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được thực hiện tốt; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và các vấn đề xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, biện pháp, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trên lĩnh vực Khoa giáo của Đảng bộ tỉnh được đẩy mạnh theo hướng chủ động, cụ thể và thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác Khoa giáo tại Kiên Giang năm 2021 cũng còn những hạn chế. Trong đó, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của các ngành, đơn vị còn chậm; một số tồn tại, hạn chế kéo dài chậm khắc phục; một số đề xuất, kiến nghị của ngành, đơn vị thuộc khối Khoa giáo tuy đã đề xuất nhưng chậm được xem xét, giải quyết. Việc xây dựng các quy chế, kế hoạch phối hợp trên lĩnh vực Khoa giáo ở một vài địa phương còn chậm, thiếu linh động, sát hợp. Vai trò, trách nhiệm phối hợp của một vài ngành, đơn vị, nhất là phối hợp thực hiện Quy chế 238 có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, kịp thời; tham mưu cấp ủy để chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực Khoa giáo chưa có nhiều chuyển biến. Một số nội dung phối hợp, nhất là phản hồi việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị từ ban tuyên giáo cấp ủy của các cơ quan nhà nước có nơi chưa kịp thời. 

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tình hình chung sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho công tác khoa giáo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, toàn ngành Tuyên giáo cùng với Ủy ban nhân dân cùng cấp, các ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp thuộc lĩnh vực Khoa giáo.

Trọng tâm là khẩn trương triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của từng ngành, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhằm thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh đạt hiệu quả. Làm tốt công tác phối hợp, chủ động nắm và dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉ đạo triển khai và đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp trên lĩnh vực Khoa giáo. Phát huy vai trò truyền thông số để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt các hội nghị giao ban công tác Khoa giáo; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; định hướng, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; triển khai cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị và kết luận Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, cụ thể: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”,... Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tình hình chung sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khẩn trương và chủ động hơn nữa thích ứng nhạy bén hơn nữa, phát huy mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới./.

Thu Quyên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất