Thứ Năm, 18/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 30/9/2022 18:28'(GMT+7)

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ban tuyên giáo

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Phạm Thanh Cẩm - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức  Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Sự - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo đồng chí Phạm Thanh Cẩm cho biết: Thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư trong thời gian qua, bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm tối đa đầu mối phòng, loại bỏ trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm tỷ lệ người phục vụ; bảo đảm chính sách, chế độ đối với người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải thay đổi, dôi dư... Qua đó, cho thấy việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc như: Tại Quy định 04-QĐi/TW phân quyền cho ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định việc thành lập phòng chuyên môn của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy nên tổ chức bộ máy ban tuyên giáo của các tỉnh ủy, thành ủy chưa thống nhất, thiếu sự liên thông gây khó khăn đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo; việc sáp nhập văn phòng ban tuyên giáo vào văn phòng chung của các tỉnh ủy, thành ủy đã tạo nên sự xáo trộn, gây khó khăn trong việc quản lý hành chính, tài chính…

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 144-QĐ/TW, ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định, có một số nhiệm vụ mới được đưa vào trong Quyết định mới thay thế Quyết định 144-QĐ/TW. Vì vậy, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần tiến hành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trình ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định, trong đó, đề nghị bổ sung biên chế, số phòng chuyên môn, tên phòng chuyên môn...

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất