Chủ Nhật, 23/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 25/10/2021 9:5'(GMT+7)

Kom Tum nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/8/2016.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/8/2016.

Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nội dung, phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ từng bước được đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở,... Những kết quả tích cực đó được thể hiện cụ thể như sau:

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức đảng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ tháng 8-2016 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới 232 tổ chức đảng; giải thể 225 tổ chức đảng; sáp nhập 198 tổ chức đảng; giảm 33 TCCSĐ và giảm 43 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; kết nạp được 6.225 đảng viên; đã nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên…

Từ năm 2016 đến nay, các địa phương, đơn vị đã mở 120 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị cho 1.251 lượt cấp ủy tham gia và 8.906 lượt cấp ủy tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn thể chính trị và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; Tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi tại 14/14 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, với 1.185 lượt thí sinh là cấp ủy tham gia. Đồng thời, đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỉ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Đến nay, có 588/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt 77,78%, tăng 38,15% so với thời điểm ban hành Nghị quyết và vượt 7,78% so với mục tiêu Nghị quyết. Hiện có 280/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, đạt 37,04%, tăng 33,24% so với thời điểm ban hành Nghị quyết.

Các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt cơ bản theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hầu hết các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, có 2.203/2.276 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đạt 96,79%; tăng 12,12% so với thời điểm ban hành Nghị quyết.

Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, diễn ra ngày 4/9/2019.

Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, diễn ra ngày 4/9/2019.

Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở. Đến nay, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã phân công 377/382 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các TCCSĐ trực thuộc, đạt 98,69%. Trong đó, phân công cấp ủy viên phụ trách các xã, phường, thị trấn 373/377, đạt 98,94%, tăng 4,72% so với thời điểm ban hành Nghị quyết; đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công 1.529/1.529 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, đạt 100%.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm điểm thể hiện đầy đủ, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, quy định, cơ bản phản ánh đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ.

Cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú đã thực hiện đúng quy định về giới thiệu, tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Đến nay, 100% đảng viên thuộc đối tượng quy định đều được giới thiệu về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Đảng viên được giới thiệu đã phát huy vai trò, gương mẫu, đóng góp, tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được cấp ủy, chi bộ nơi cư trú đánh giá cao; hằng năm có từ 98% đảng viên trở lên được cấp ủy, chi bộ nơi cư trú được đánh giá chấp hành tốt.

Đến nay, đã có 10/10 huyện, thành phố tiến hành xong việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố (từ 874 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 756 thôn, làng, tổ dân phố). Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò chi bộ thôn, tổ dân phố theo quy định. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng, chất lượng và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp. Từ khi ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.225 đảng viên. Hầu hết, đảng viên mới được kết nạp có phẩm chất, đạo đức, nhiệt tình trong công tác, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Trong công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên: Từ 8-2016 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... tại các tổ chức đảng với 4.187 lượt. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.090 đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Để phát huy những kết quả tích cực đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cần thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện, nhất là nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ; hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong đó, thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã phụ trách địa bàn luân phiên tham dự sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện chủ trương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, gắn với thực hiện Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, gắn với thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương; kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất