Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 14/6/2024 9:31'(GMT+7)

Kon Tum: Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, quán triệt Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến Kết luận số 71-KL/TW, 16-02-2024 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng” và Kế hoạch thực hiện Kết luận 71-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và triển khai nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hình thức, nội dung phù hợp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ lựa chọn những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp của kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII và nội dung các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Trang cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất