Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 4/6/2024 9:24'(GMT+7)

Ngành Tuyên giáo Quảng Nam đổi mới, nâng cao hiệu quả tham mưu nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ảnh: N.ĐOAN

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ảnh: N.ĐOAN

 

CHỦ ĐỘNG DỰ BÁO VÀ KỊP THỜI NẮM BẮT, THAM MƯU ĐỊNH HƯỚNG DLXH

Trong những năm qua, ngành tuyên giáo Quảng Nam đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và các cấp ủy Đảng, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu điều tra, nắm bắt thông tin, định hướng DLXH.

Nhờ làm tốt công tác dự báo và chủ động trong theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước các vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm; đa dạng hóa các hình thức nắm bắt, định hướng DLXH, hằng năm, ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Nam đã tham mưu tổng hợp, báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền định hướng hàng nghìn lượt thông tin DLXH, được ghi nhận, đánh giá cao. Điều tra, nắm bắt, tổng hợp, báo cáo nhanh nhiều nội dung thiết thực, tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng. Trong số những kết quả đạt được, có thể nêu lên một số mặt nổi bật như: tham mưu nắm bắt DLXH về các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện dự án phát triển vùng Đông Nam của tỉnh, kiến nghị điều chỉnh chính sách bố trí tái định cư đối với Nhân dân vùng Đông; nắm bắt phản ánh của Nhân dân về thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, khối phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và tham mưu kiến nghị Hội đồng Nhân tỉnh điều chỉnh một số Nghị quyết liên quan; tiếp thu và kiến nghị Trung ương, các bộ, ngành về các dự thảo luật, nhất là dự thảo Luật Đất đai và các vướng mắc, bất cập về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thiếu căn cứ pháp lý do yếu tố lịch sử để lại; các vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; các vấn đề phát sinh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách y tế, giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Tổng hợp, báo cáo nhanh DLXH trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh trong vụ án “chuyến bay giải cứu” và quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện. Đặc biệt, nắm bắt và tham mưu định hướng DLXH về tình trạng né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm, sợ trách nhiệm không dám làm ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh,… một nội dung hết sức nhạy cảm nhưng cũng là thực trạng đáng lo ngại được nhiều cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm, có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả phát triển của đất nước và từng địa phương.

Các kết quả nắm bắt, điều tra DLXH là cơ sở dữ liệu để Tỉnh ủy, ngành tuyên giáo tỉnh và các địa phương, đơn vị có các giải pháp thông tin tuyên truyền, định hướng DLXH kịp thời, đạt chất lượng, nhất là trước những vấn đề được Nhân dân quan tâm. Ngành tuyên giáo của tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề, thông tin tuyên truyền cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các xã vùng Đông của tỉnh; biên soạn tài liệu và hướng dẫn thông tin tuyên truyền đến dưới cơ sở để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án phát triển vùng Đông Nam của tỉnh; thông tin chuyên đề để chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của 9 huyện miền núi của tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, góp phần tạo thống nhất, đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi của tỉnh... Phối hợp với Báo Quảng Nam để thông tin tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin. Bằng cách này, đã trang bị đầy đủ thông tin đến với cán bộ, đảng viên, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết vượt qua khó khăn để thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Tọa đàm “Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong việc học tập, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn ra ngày 18/5/2022.

Tọa đàm “Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong việc học tập, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn ra ngày 18/5/2022.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NẮM BẮT THÔNG TIN, ĐỊNH HƯỚNG DLXH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh cũng còn có những hạn chế, khó khăn cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới. Trong đó, tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng của Trung ương và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin DLXH trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được Nhân dân dành nhiều sự quan tâm, để công tác định hướng thông tin, định hướng DLXH được kịp thời, hiệu quả, chất lượng cao hơn, đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. . Tình hình trong nước, trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế - xã hội phục hồi chậm sau tác động của đại dịch Covid-19; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ ra một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang được tập trung triển khai. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế khó khăn trong nước và các địa phương, sử dụng internet, mạng xã hội để tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta… sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra cho công tác nắm bắt thông tin, định hướng DLXH nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội là hết sức quan trọng, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và trước hết là cơ quan tham mưu công tác tư tưởng của Đảng, của các bộ, đảng viên ngành tuyên giáo, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và cộng tác viên DLXH. Tiếp tục kế thừa và phát huy các mặt tích cực đã đạt được, đồng thời, không ngừng chủ động theo dõi, nắm bắt DLXH. Tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương và phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban của nội bộ ngành, đa dạng hóa các phương pháp nắm bắt DLXH và tranh thủ các giải pháp mới phát sinh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, định hướng DLXH, góp phần triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đỗ Thị Minh Thiện
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất