Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 18/8/2018 10:27'(GMT+7)

Nam Định: Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề cập đến, đó là chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 09-3-2018 về kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 41-KL/TU ngày 12-7-2018 về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm BDCT cấp huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện. Đến ngày 01-8-2018 đã có 10/10 huyện, thành phố hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện được chuyển về Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy (gọi chung là Ban Tuyên giáo huyện ủy). Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT; đồng chí Giám đốc Trung tâm được phân công bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời là Phó giám đốc Trung tâm, phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Phó giám đốc Trung tâm đương nhiệm trước mắt vẫn giữ nguyên chức vụ đang đảm nhiệm.

Sau khi thực hiện Kết luận số 41-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên địa bàn toàn tỉnh có 10 đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT; 06 đồng chí Giám đốc Trung tâm BDCT được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm BDCT; 01 đồng chí là HUV, Phó giám đốc Trung tâm BDCT được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Phó giám đốc Trung tâm BDCT; 03 đơn vị đồng chí Giám đốc nghỉ chế độ nên không bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm BDCT.

Đến nay, hoạt động của các Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã đi vào ổn định. Về biên chế, trước mắt, Ban Tuyên giáo tiếp nhận toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm BDCT; thời gian tới tiếp tục điều chỉnh Đề án vị trí, việc làm, thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Về tổ chức đảng, sát nhập chi bộ Trung tâm BDCT vào chi bộ Ban Tuyên giáo; đồng chí Trưởng ban là bí thư chi bộ. Về nhiệm vụ quản lý tài chính của Trung tâm BDCT được chuyển về Văn phòng huyện ủy, thành ủy quản lý. Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT cấp huyện thực hiện theo quy định hiện hành…

Việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm BDCT cấp huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: một cơ quan sử dụng đồng thời hai con dấu; các đồng chí được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Phó giám đốc Trung tâm BDCT chưa được hưởng chế độ như một công chức khối đảng; trong cùng một cơ quan có đồng chí là công chức, có đồng chí là viên chức…

Có thể khẳng định, thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 

Hiện nay, các Trưởng Ban Tuyên giáo đều là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy nên các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị lĩnh hội và triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian như trước đây. Điều đó giúp mỗi giảng viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kiến thức về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Giảng viên được phân công công việc cụ thể hơn, sát với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đôn đốc, kiểm tra quá trình soạn giảng và lên lớp của giảng viên được thường xuyên hơn. Đồng thời, giảm được biên chế và nâng cao được trách nhiệm của đồng chí Thường vụ phụ trách công tác tư tưởng trên địa bàn được rõ hơn, sát hơn.

Hiệu quả bước đầu do nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện là cơ sở để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới./.

Hoàng Văn Mừng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất