Thứ Tư, 22/5/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Bảy, 5/11/2022 16:8'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định đây là nhiệm vụ trọng yếu của toàn thể hệ thống chính trị, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mới đây, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, báo chí giữ vai trò tiên phong, đấu tranh công khai trên mặt trận này.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 
“Đây là cuộc đấu tranh hết sức khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước, các thế lực thù địch luôn luôn có các hoạt động chống phá quyết liệt. Chúng thường xuyên, liên tục cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước, loan tin bịa đặt, vu cáo, công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp, truyền bá tư tưởng chống cộng cực đoan, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ rất cần sự phối hợp có trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, đặc biệt là sự xung kích trên tuyến đầu của các cơ quan báo chí, truyền thông – những người lính trên mặt trận tư tưởng của Đảng”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, báo chí đã tạo ra một khí thế sôi nổi, lan tỏa, tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí tích cực phổ biến chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước. Báo chí nhận diện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cực đoan; phê phán việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề chủ quyền biển, đảo… để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ khi Nghị quyết 35 ra đời, công cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai bài bản, hệ thống và nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phân tích thêm, thực tế cho thấy, báo chí Trung ương mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc về mảng nội dung nghiên cứu chính trị; phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền bá, nêu cao hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong đời sống; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong khi đó, báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa vùng miền lại có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh với các đối tượng cộm cán núp bóng tôn giáo, dân chủ, đứng sau màn xúi giục, tổ chức các hoạt động phá hoại đã được các cơ quan báo chí địa phương áp dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả. Với lợi thế thông thạo và bám sát địa bàn, báo chí sở tại luôn là những người nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, gióng hồi chuông cảnh báo, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở địa phương.

Tại buổi toạ đàm, nhà báo Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tổng Biên tập Báo Cà Mau chia sẻ, trong những năm qua, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng một cách thường xuyên và không ngừng đổi mới, tăng cường.
 
Trong đó, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau đã kịp thời có những bài viết phản bác lại những quan điểm sai trái với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo vệ nền tảng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, an ninh quốc gia; đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó còn tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, bảo vệ quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

“Tuy nhiên hiện nay, trên mạng xã hội vẫn thường xuyên xuất hiện những thông tin giả, xuyên tạc sự thật… Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thời gian tới, lực lượng trên mặt trận tuyên truyền của địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trên không gian mạng nhằm kịp thời phản bác những thông tin sai lệch, thù địch, độc hại… Từ đó định hướng dư luận xã hội đúng đắn, xây dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong tiến trình kiến tạo đất nước”, nhà báo Nguyễn Chiến thông tin thêm.
 
Liên quan đến nội dung trên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ Trương Văn Chuyển chia sẻ, thời gian qua, các cơ quan báo chí Cần Thơ đã tập trung tuyên truyền về lĩnh vực này với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên tất cả sản phẩm báo chí thì còn triển khai ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Báo Cần Thơ đã cho ra đời chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, từ đó lan tỏa các thông tin tích cực, định hướng dư luận, góp phần ổn định môi trường chính trị… 

Buổi tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các Hội Nhà báo trong khu vực phía Nam. Qua đó, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trao đổi thêm kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận những giải pháp cụ thể, khả thi, giúp báo chí địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh thêm, buổi tọa đàm đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, như: Vai trò của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện đúng đối tượng, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phản bác những quan điểm sai trái, góp phần định hướng dư luận, bảo vệ Đảng, Nhà nước; Hoạt động thực tế, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với báo chí địa phương hiện nay, những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, tọa đàm đã giúp nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh; từ đó chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thiết thực giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất