Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 8/11/2021 14:42'(GMT+7)

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học và làm theo Bác

Đảm bảo quân trang phục vụ bộ đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảm bảo quân trang phục vụ bộ đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hình thức, biện pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã được triển khai sâu rộng, trong đó, phát huy vai trò của đoàn thanh niên được coi là một trong những mũi nhọn, mang tính chất đột phá, xung kích. 

NÊU CAO TINH THẦN TIỀN PHONG, GƯƠNG MẪU

Trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Trung ương và Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho Thanh niên Quân đội giai đoạn 2015 - 2030, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp đã chủ động giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên trong Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức đoàn xây dựng và triển khai chương trình hành động. Các phong trào, các hoạt động sinh hoạt chính trị trong thanh niên được tổ chức rộng rãi, huy động và lôi cuốn đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị tham gia. Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về triển khai, tổ chức thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đơn vị trong Bộ Tư lệnh, Ban Chấp hành và đội ngũ đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên hướng vào thực hiện hoạt động này. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị mà trực tiếp của Trợ lý thanh niên, công tác giáo dục động cơ, mục đích tham gia cuộc vận động cho đoàn viên thanh niên ở các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên được định hướng đúng đắn; bám sát tình hình nhiệm vụ và đặc điểm đối tượng thanh niên; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giáo dục. Hoạt động giáo dục của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tăng cường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, làm cho các chuẩn mực đạo đức và kỷ luật thấm sâu vào nhận thức, tình cảm của thanh niên quân đội, thể hiện trong chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa và loại trừ các tác động tiêu cực và tệ nạn xã hội. Thông qua các nội dung hoạt động chủ yếu là học tập và làm theo tư tưởng, học tập và làm theo đạo đức, học tập và làm theo phương pháp đã góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên Bộ Tư lệnh trong học tập, rèn luyện và phấn đấu theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung, hình thức các hoạt động của tổ chức đoàn ở đa số các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được đổi mới và có chất lượng tốt. Thông qua hoạt động giáo dục đã làm cho đoàn viên, thanh niên thấy rõ được ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách và phương pháp rèn luyện để có thể vận dụng những nội dung đã học vào thực tiễn cuộc sống học tập và công tác.

Một số tổ chức đoàn đã có sự sáng tạo trong xây dựng các mô hình đoàn thanh niên để giáo dục đoàn viên như “Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh và nghi lễ”; tổ chức tuyên truyền và thực hiện “Lời dạy của Bác” trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và các thiết chế văn hóa của đơn vị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập và làm theo Bác. Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh đã tham gia tích cực vào hoạt động tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong những năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng bộ và đơn vị tổ chức. Những hoạt động trên không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc và khuyến khích, động viên các cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, làm lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong Đoàn Thanh niên.

Các hình thức của tổ chức đoàn thanh niên đã hướng vào phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực, chủ động tham gia hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào; các cuộc thi tìm hiểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Quân đội phát động triển khai. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong đơn vị tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các sinh hoạt chính trị và các hoạt động của tuổi trẻ Quân đội tại Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động phong trào với đoàn thanh niên địa phương nơi đóng quân tạo sự đoàn kết, gắn bó. Thông qua phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện cuộc vận động mà kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đoàn có sự chuyển biến tích cực, đại đa số cán bộ đoàn trong Bộ Tư lệnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá về việc phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong triển khai thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã nhấn mạnh: Các tổ chức quần chúng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào, mô hình hoạt động như: “Thanh niên Bộ Tư lệnh Lăng phn đu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh và nghi lễ”, “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Lăng tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nht, 3 không”.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, coi trọng thống nhất nhận thức đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp đối với phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đại hội đại biểu đoàn thanh niên lao động Hà Nội lần thứ IV, ngày 28/12/1963.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đại hội đại biểu đoàn thanh niên lao động Hà Nội lần thứ IV, ngày 28/12/1963.

Đây là kinh nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở bảo đảm cho việc phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đạt hiệu quả tốt. Thực tiễn cho thấy, để hoạt động thực hiện Cuộc vận động của Đoàn Thanh niên có kết quả cao đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp luôn cần tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, thống nhất công tác tư tưởng với công tác tổ chức, thống nhất giữa nói đi đôi với làm, giữa lý luận với thực tiễn trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực.

Vì vậy, cấp ủy đảng cần quan tâm thống nhất nhận thức đầy đủ các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thống nhất giữa lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chủ trì, thống nhất về quan điểm, chủ trương, phương hướng, nội dung, phương pháp hoạt động, phân công, phân cấp quản lý, lựa chọn cấp ủy viên phụ trách việc theo dõi, chỉ đạo, nâng cao chất lượng phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên để cán bộ, đoàn viên học tập trong thực hiện cuộc vận động. Thường xuyên coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả phát huy vai trò trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên.

Hai là, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong nâng cao chất lượng hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ đoàn là người trực tiếp tổ chức mọi hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên. Có đội ngũ cán bộ đoàn mạnh mới có tổ chức đoàn mạnh và phong trào thanh niên mới sôi nổi. Đúng như Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, kỹ năng công tác đoàn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công tác đoàn thì chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn sẽ được nâng lên, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thực tế hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho thấy, để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, cán bộ chủ trì các cấp phải đánh giá đúng vai trò cán bộ đoàn và phải thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tốt, kỹ năng hoạt động công tác đoàn giỏi. Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp phải làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, tạo nguồn cán bộ đoàn; quan tâm tới việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn về phẩm chất, năng lực, kỹ năng, tác phong công tác đoàn; có kế hoạch chặt chẽ, gắn việc quy hoạch cán bộ đoàn với quy hoạch cán bộ của đơn vị để bố trí sử dụng cán bộ đoàn, đồng thời có chế độ, chính sách quan tâm tới đội ngũ cán bộ đoàn để họ yên tâm công tác, phát huy hết khả năng trong công tác đoàn, nhất là tập hợp và huy động đoàn viên thanh niên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên thanh niên phù hợp với đặc điểm trình độ nhận thức, tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc điểm của đoàn viên thanh niên là lớp người năng động, sáng tạo, có xu hướng vươn tới cái mới, không chấp nhận sự bảo thủ, trì trệ; thích hoạt động tập thể và giao tiếp; có nhu cầu, nguyện vọng, sở thích đa dạng và phong phú. Đối tượng đoàn viên, thanh niên ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đa dạng với chức trách, nhiệm vụ khác nhau đặt ra yêu cầu mới cao hơn, cụ thể hơn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn cho thấy, để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đòi hỏi phương thức tập hợp đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên được đổi mới, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn luôn gắn với việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc thỏa mãn tốt hơn quyền lợi, nhu cầu chính đáng và thiết thực của đoàn viên, thanh niên. Hoạt động của tổ chức đoàn góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt công bằng và dân chủ trong phát huy sáng kiến và đóng góp của đoàn viên vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp động viên về vật chất với động viên về tinh thần; tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những vướng mắc của thanh niên.

Thượng úy. Trần Viết Phương
Thượng úy QNCN. Nguyễn Thanh Tuyền
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất