Thứ Ba, 25/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 21/11/2023 17:53'(GMT+7)

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”"

Bìa cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TA)

Bìa cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TA)

Ngày 21/11/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại Trung ương; Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đại diện các cơ quan, đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến các điểm cầu tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt lịch sử dân tộc mà đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, phương pháp luận trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện đặc điểm của thời đại, cơ hội, thách thức và ứng xử của Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử.

Mỗi bài viết thể hiện tầm nhìn, tư duy, quan điểm chỉ đạo chiến lược toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, do đó cuốn sách là cẩm nang hữu ích đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là những cơ quan, cán bộ được trực tiếp phân công làm công tác đối ngoại, ngoại giao.

Cuốn sách đã nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là qua hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và hình thành trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, đó là gốc vững, thân chắc, thấm đượm tâm hồn, cốt cách khí phách của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đại biểu xem sách. (Ảnh: TA)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đại biểu xem sách. (Ảnh: TA)

Đối với bạn bè quốc tế, cuốn sách sẽ là tài liệu thông tin đối ngoại có giá trị về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước - đường lối “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách cũng thể hiện mạnh mẽ sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam.

Với giá trị lý luận và thực tiễn lớn lao, để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia biên soạn cuốn sách và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng bạn bè quốc tế, để thông qua cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách. (Ảnh: TA)

Đồng thời, nghiên cứu xuất bản cuốn sách bằng một số tiếng nước ngoài để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách và vận dụng có hiệu quả các bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hệ thống giáo dục toàn quốc, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác đối ngoại, ngoại giao trên cơ sở nội dung cuốn sách.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, việc tuyên truyền, quán triệt cuốn sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đưa những nội dung, tư tưởng lớn về đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta đi vào cuộc sống có hiệu quả, tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Cuốn sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao. (Ảnh: TA)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Cuốn sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao. (Ảnh: TA)

Tại buổi ra mắt cuốn sách, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, nội dung những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này đã được chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư; thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đối ngoại luôn là một mặt trận rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại và ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, công tác đối ngoại và ngoại giao đã phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Việc tập hợp, hệ thống hóa những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư về công tác đối ngoại để giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện.” – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.  
PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về quá trình chuẩn bị xuất bản cuốn sách. (Ảnh: TA)

PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về quá trình chuẩn bị xuất bản cuốn sách. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cho biết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xác định đây là vinh dự, song cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn, cần sự chính xác, cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo để cuốn sách hoàn thành và ra mắt đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động, cùng phong cách của người đứng đầu, cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí đối với những vấn đề trọng yếu của đất nước, đồng thời cũng rất thận trọng, cân nhắc kỹ trước những vấn đề còn nhiều ý kiến, theo sát những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực để có sự chỉ đạo phù hợp.

Việc xuất bản cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” góp phần hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và hoạch định đường lối đối ngoại, ngoại giao; đồng thời giúp các ban, bộ, ngành và địa phương, cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại nắm vững, hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả công tác quan trọng này, nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: 

Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu của đối ngoại, ngoại giao đã “góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta”, nhờ đó “vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trải qua các giai đoạn, trên các cương vị: Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác rộng mở cả song phương và đa phương với các đối tác, trong các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, các ngành, đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả, thực chất, gia tăng tin cậy chính trị và đan xen lợi ích; huy động và kết hợp hiệu quả các nguồn lực bên ngoài với nội lực trong nước nhằm chủ động tham gia, tích cực đóng góp, “nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế” vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Những kỷ niệm, những ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước thể hiện tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư. 

Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tuyển chọn trong cuốn sách là sự tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát triển tư duy chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, góp phần định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.  

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế tiếp cận, tìm hiểu nội dung cuốn sách, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn và trong thời gian tới có thể dịch, xuất bản cuốn sách bằng nhiều thứ tiếng để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam./.

Các đại biểu tặng sách cho các Ban, Bộ, ngành. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tặng sách cho các Ban, Bộ, ngành. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất