Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 19/12/2022 7:53'(GMT+7)

Tạo bước chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật lành mạnh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Tối 18/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) “Sống mãi với thời gian”, giai đoạn 2022-2025.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể và các hội chuyên ngành VHNT Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng...

GÓP PHẦN BỒI ĐẮP, NÂNG CAO TƯ TƯỞNG, TÂM HỐN, NHÂN CÁCH, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc ta, VHNT và đội ngũ văn nghệ sỹ luôn có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Bằng sức sáng tạo mãnh liệt, đội ngũ văn nghệ sỹ qua các thế hệ đã nối tiếp nhau xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc. Nền văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương sáng kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức cuộc phát động này; đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã tích cực phối hợp tổ chức sự kiện quan trọng này. Để tiếp tục phát huy vai trò của VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau lễ phát động, cần quan tâm triển khai, thực hiện một số nội dung:

Một là, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân, rèn luyện đạo đức, bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới để sáng tạo nên các tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, có giá trị phụng sự đất nước và nhân dân. Những sáng tác VHNT thuật góp phần bồi đắp, nâng cao tư tưởng, tâm hồn, nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, dẫn đường và đồng hành với công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động.

Hai là, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung, nơi quy tụ văn nghệ sĩ cả nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và là cầu nối giữa đội ngũ văn nghệ sĩ với Đảng và Nhà nước; khuyến khích những sáng tạo, tìm đường cho các giá trị của VHNT truyền thống hiện diện trong hơi thở của thời đại, quan tâm hơn nữa đến sáng tác các tác phẩm VHNT dành cho thiếu nhi; hạn chế sự lệch lạc, sa đà theo các trào lưu, xu hướng hời hợt, thoảng qua, thiếu bền lâu trong lòng công chúng; không ngừng khuyến khích, động viên, cổ vũ, nhất là những nỗ lực của giới trẻ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu vào thực tiễn sinh động để lấy tư liệu và cảm hứng, sáng tạo nên những tác phẩm có thể “sống mãi với thời gian”.

Ba là, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; quyết tâm tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa, VHNT lành mạnh; có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm VHNT có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật trong cuộc sống để phát huy hiệu quả vận động sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian”.

Bốn là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, VHNT Việt Nam, nhất là các quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; kết luận, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

KIẾN TẠO NHỮNG THÀNH TÍCH MỚI TỰ HÀO CHO NỀN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu, trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, VHNT luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã xác định VHNT là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt. Và năm 2021 vừa qua, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ chủ trì Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025 hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, địa phương cùng các văn nghệ sĩ nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều hoạt động động thiết thực, có ý nghĩa để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Lễ phát động; mong đội ngũ văn nghệ sỹ luôn bút sắc, tâm trong, trí sáng cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các hội chuyên ngành để từng bước nâng cao hiệu quả của hoạt động VHNT trong thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sĩ phát huy khả năng của mình, tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, kiến tạo nhưng thành tích mới tự hào cho nền VHNT Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu.

Đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát biểu tại Lễ phát động, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, Lễ phát động sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” là một cách hiện thực hóa con đường mà Đảng, Nhà nước ta đã chỉ ra cho VHNT; là điểm mốc quan trọng để các văn nghệ sĩ phát huy ý chí, khát vọng, lương tri và hành động trong việc sáng tác các tác phẩm VHNT giá trị, tầm vóc, tư tưởng lớn cho đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu.

Nhấn mạnh thành phố Cảng Hải Phòng nơi nuôi dưỡng nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ nổi tiếng như Thế Lữ, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Lê Thương, Hoàng Quý, Đỗ Nhuận... Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong những năm vừa qua, Hải Phòng chủ động phát động và tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác về VHNT, đã lựa chọn được nhiều giải có giá trị cao để phục vụ nhân dân. Lễ phát động sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa trong tình hình mới. Với ý nghĩa đó, lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện, động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ của Hải Phòng tích cực, tham gia hoạt động này./.

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ phát động.

Theo Thể lệ, các tác giả, tập thể tác giả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc Phát động sáng tác các tác phẩm VHNT "Sống mãi với thời gian", giai đoạn 2022-2025.

Các thể loại sáng tác tham gia dự thi: Văn học (tiểu thuyết và trường ca); Sân khấu (kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca kịch); Âm nhạc (giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch); Múa (thơ múa, tổ khúc và kịch múa).

Các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội; phản ánh người tốt việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, lối sống tiêu cực…

Tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm tham gia phải sáng tác đúng thể loại, chủ đề, có tính phát hiện, tính sáng tạo; ngôn ngữ thể hiện mới, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Đề cương, bản thảo tác phẩm phải được sáng tác từ năm 2022, thể hiện được những giá trị lớn của Chân - Thiện - Mỹ và những giá trị nhân văn, có tính giáo dục, có chiều sâu của tư tưởng, tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc; đồng thời chưa đoạt giải thưởng của cuộc thi khác, chưa được đăng trên các tạp chí, báo, truyện hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào trước khi tham gia cuộc sáng tác này.

Tháng 9/2023, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 đề cương bản thảo để chuyển thể dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao. Đồng thời tổ chức Trại sáng tác cho 45 - 50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian". Ban tổ chức sẽ lựa chọn, công bố từ 30 - 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật vào đầu tháng 10/2023- 12/2024.

Chương trình được tổ chức qua 6 giai đoạn, kéo dài từ nay đến năm 2025. Lễ đánh giá, tổng kết dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 2/2025.

HOÀNG MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất