Thứ Ba, 16/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 15/4/2021 9:34'(GMT+7)

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị  diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

NHỮNG ĐIỂM MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; từ ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và các đơn vị có liên quan chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật kết nối đường truyền với điểm cầu Trung ương để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chương trình, kế hoạch của Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điêm cầu Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điêm cầu Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới.

So với nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, Hội nghị lần này được tổ chức thống nhất theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở; thành phần được triệu tập đông, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XIV đang dự Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở của 67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu trong cả nước.

 Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đến dự; 5 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp làm báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Điểm cầu tại Thành ủy Đà Nẵng.

Điểm cầu tại Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị được tiến hành trong 2 ngày với 5 chuyên đề: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Theo báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi về, tổng số điểm cầu trong cả nước là 7.903; trong đó có 1 điểm cầu Trung ương; 67 điểm cầu cấp tỉnh và tương đương; 7.835 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương với tổng số 1.022.037 đại biểu tham dự.

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Về công tác tổ chức Hội nghị, báo cáo viên, nội dung học tập, tài liệu cơ bản được các địa phương, đơn vị đánh giá rất cao.

Công tác tổ chức Hội nghị được thực hiện chu đáo, khoa học, được đa số đại biểu hoan nghênh. Ban Tổ chức Hội nghị đã có sự chuẩn bị công phu, đầy đủ tài liệu học tập, nghiên cứu, tham khảo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và bảo đảm tốt về an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần vào thành công của Hội nghị.

Đường truyền trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở cơ bản ổn định, đảm bảo chất lượng để người học theo dõi, tiếp thu các nội dung được triển khai tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư.

Các địa phương, đơn vị đều rất phấn khởi vì được nghe trực tiếp các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt. Các chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bám sát nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trình bày rõ những quan điểm cơ bản, vấn đề cốt lõi, nội dung mới, tập trung phân tích và luận giải những điểm mới giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn tinh thần Nghị quyết, tạo không khí sinh hoạt chính trị nghiêm túc, dân chủ, góp phần thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được cung cấp các tài liệu: (1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); (2) Tài liệu Học tập và Tài liệu Hỏi - đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được biên tập ngắn gọn, súc tích, phù hợp với từng đối tượng học.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và các đơn vị liên quan tiếp tục phát hành, gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương các tài liệu trên để tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. các cấp không phải chi kinh phí đặt mua tài liệu như các nhiệm kỳ trước.

Về công tác tuyên truyền, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã kịp thời, nhanh chóng đưa tin đậm nét về Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Điều này đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cầu tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Có thể khẳng định, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị lớn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện sâu và rộng khắp trong toàn Đảng. Đây là lần đầu tiên, hơn 1 triệu đảng viên trên mọi miền Tổ quốc được tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, được nghe trực tiếp những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt. Trong 2 ngày dự Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp nhận đầy đủ, chính xác, thống nhất về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Đây là đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, là điểm mới so với cách làm truyền thống các nhiệm kỳ trước đây.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức trong Quý II/2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương đôn đốc các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Thu Hằng


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất