Thứ Sáu, 31/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 26/10/2023 15:48'(GMT+7)

Tỉnh ủy Tiền Giang đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên giáo tỉnh đạt được nhiều kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong tổ chức thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và công nghệ thông tin trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cần lưu ý về ý thức học tập, kỷ luật trong học tập, quản lý chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình triển khai học tập, tránh trường hợp sáng thì đông, chiều thì thưa thớt. Đặc biệt là tránh hình thức, chú ý việc kiểm tra, giám sát học tập và triển khai nghị quyết. Về việc triển khai nghị quyết, tỉnh cần tập trung các vấn đề cốt lõi để tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đánh giá sự hài lòng của người dân khi được thụ hưởng.

Đối với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng chí Phan Xuân Thủy lưu ý các nội dung: Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; thực hành tự phê bình và phê bình; năng lực, hiệu quả công việc, nâng cao việc quản lý đảng viên ở chi bộ; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cán bộ, công chức… Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy về khoa giáo của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về tư tưởng, chính trị, về phong cách và đảm bảo yêu cầu công việc. Làm tốt hơn nữa cơ chế quản lý cán bộ ngay từ cơ sở, khắc phục các biểu hiện: Nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, mắc bệnh thành tích, phô trương, đánh bóng… Tỉnh cần cụ thể hóa chủ trương, có phương án tổ chức, đồng bộ các cấp, xây dựng, khuyến khích và bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp chung…

Đồng chí Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, sau Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập nghị quyết nghiêm túc, chất lượng; nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy các cấp ở Tiền Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm và đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên hằng năm, rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp để thực hiện, đảm bảo tính toàn diện, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thông qua cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, các cuộc họp, báo chí định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm thông tin phản ánh dư luận xã hội về những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình khiếu kiện đền bù giải tỏa các công trình của Trung ương, địa phương; ô nhiễm môi trường; an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản ánh kịp thời những thông tin nóng, nhạy cảm... Từ đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân...

Thực hiện Quyết định 238 ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, HĐND, UBND phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp kịp thời cung cấp nội dung phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền các chương trình, đề án tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện các giải pháp về công tác tư tưởng, không để xảy ra vụ, việc có tính chất “phức tạp, nhạy cảm”, định hướng dư luận các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, góp phần tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiền Giang cũng tích cực tổ chức triển khai, quán triệt Quy định 85 ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của quy định; nâng cao nhận thức về vai trò của an ninh mạng, mối đe dọa từ không gian mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quy định 99 ngày 27-2-2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định. Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phương tiện cổ động trực quan, qua các hội nghị, ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ… trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong việc sử dụng cờ Đảng. Qua đó, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm”, góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, Tiền Giang chỉ xuất bản những ấn phẩm không kinh doanh, như: Các bản tin, đặc san chuyên ngành; lịch sử đảng bộ cấp huyện, xã; tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; bản tin, tờ thông tin tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực... nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, tuyên truyền của cấp ủy, nhu cầu tham khảo, tra cứu, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng triển khai, quán triệt trong các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên việc triển khai, thực hiện Quy định 100 ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản.

Việc triển khai Quy định 101 ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương thực hiện đúng theo Quy định; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, đánh giá tình hình thực hiện của các cơ quan báo chí, tránh những vi phạm trong hoạt động báo chí. Nhìn chung, việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều thực hiện đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí đều thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, giữ vai trò trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan.

Bảo Châu

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất