Thứ Sáu, 19/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 10/7/2024 16:0'(GMT+7)

“Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Mô hình cán bộ, công chức gần dân, sát dân của Đảng uỷ phường 2, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Mô hình cán bộ, công chức gần dân, sát dân của Đảng uỷ phường 2, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1. Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính nguyên tắc trong xây dựng đạo đức cách mạng, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình của Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được thực hiện chặt chẽ, bài bản, bám sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa phù hợp đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” đối với sự rèn luyện, tu dưỡng, phát triển bản thân, đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch của bản thân và cố gắng tổ chức thực hiện. Do mô hình phù hợp và gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị, vị trí công tác, nên đã dễ chuyển hóa trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết hằng năm của cấp ủy cùng cấp. Một số cán bộ, đảng viên nhóm 1 tập trung tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, điều hành, thể hiện được “tâm - tầm - tài” của người lãnh đạo, làm gương cho cấp dưới, đảng viên, đoàn viên, hội viên địa phương, cơ quan, đơn vị “tích cực làm theo”.

Các đại biểu tỉnh Trà Vinh dự học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024.

Các đại biểu tỉnh Trà Vinh dự học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024.

Công tác triển khai mô hình được thực hiện rộng rãi ở tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở và trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 1 đảng bộ hoặc 1 chi bộ cơ sở để làm điểm thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực” đối với cán bộ, đảng viên nhóm 1; chọn 1 chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc để làm điểm thực hiện mô hình “tích cực làm theo” đối với đảng viên nhóm 2; chọn 1 chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc để để làm điểm thực hiện mô hình “tích cực làm theo” đối với cán bộ, công chức, viên chức không là đảng viên nhóm 3. Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất chọn tổ chức đảng làm điểm thực hiện mô hình đối với từng nhóm đối tượng (1, 2, 3) thể hiện tính đại diện căn cứ vào đặc điểm, tình hình đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị

Qua quán triệt, thống nhất nhận thức, cán bộ, đảng viên theo từng nhóm đã xây dựng và nộp kế hoạch thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực”, “dưới tích cực làm theo” cho cấp ủy. Tỷ lệ chung đạt trên 98%. Theo phân cấp, cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị có xem, đánh giá, xác nhận kế hoạch thực hiện mô hình của từng đối tượng. Đến nay toàn tỉnh có 2.713 mô hình (trong đó: 1.986 mô hình tập thể, 727 mô hình cá nhân, 604 mô hình nhân rộng và theo 5 nhóm mô hình: (1) Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị: 295; (2) Cải cách thủ tục hành chính: 205; (3) Về công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trong phát triển KTXH: 869; (4) Về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên: 614; (5) Về thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: 729).

 

Công tác kiểm tra, theo dõi hiệu quả triển khai thực hiện mô hình của Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đối với cấp ủy trực thuộc, nhất là đối các nơi được chọn làm điểm thực hiện mô hình được quan tâm theo dõi thường xuyên, báo cáo định kỳ. Trong các Hội nghị sơ kết quý, 6 tháng của Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều có yêu cầu đại diện cấp ủy trực thuộc báo cáo kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong đó có việc thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” vào phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế: cán bộ, đảng viên chưa tạo ra đột phá, điểm nhấn qua thực hiện mô hình, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của bản thân; chưa trở thành gương sáng cho cấp dưới, đảng viên, đoàn viên, hội viên làm theo. Việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện mô hình đối với những nơi làm điểm chưa được chú trọng đúng mức ở nhiều nơi. Công tác biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân thực hiện tốt mô hình chưa được thực hiện tốt.

2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” cấp ủy chính quyền cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cấp ủy, cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, xác định đúng vị trí vai trò của mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, xem đây là mô hình chung, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm “làm gương” của tất cả cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tạo đột phá trong thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ chuyên môn, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hai là, rà soát, bổ sung, cụ thể hóa, chỉ đạo, định hướng bổ sung thêm một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện mô hình sát tình hình thực tiễn, gắn với trách nhiệm của các nhóm đối tượng, nhất là tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp; chỉ rõ được những công việc, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từng địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung làm, đặc biệt là phải chỉ ra những mặt đột phá, sáng tạo, điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, các cấp ủy nghiêm túc tổ chức công khai kế hoạch thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực” của người đứng đầu - Nhóm 1 bằng các hình thức phù hợp (công khai trong cuộc họp chi bộ, cơ quan hoặc niêm yết công khai tại nơi làm việc, cơ quan, đơn vị) để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên biết, nắm và theo dõi kết quả thực hiện của người đứng đầu. Chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện khung tiêu chí - nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch cá nhân đã đăng ký; qua đó kịp thời đánh giá, đôn đốc, giúp đỡ (khi cần thiết). Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đưa nội dung báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác, trong đó có kết quả gương mẫu trong thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực” của người đứng đầu cấp ủy vào chương trình sơ kết quý, 6 tháng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả đăng ký, thực hiện kế hoạch cá nhân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hàng năm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, định kỳ sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, thực hiện mô hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các nơi được chọn làm điểm. Rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh những mặt thực hiện còn chưa tốt; đồng thời biểu dương, khen thưởng phát huy những mặt, những cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng cho các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khác, tạo sức lan tỏa, hình thành phong trào “làm gương mẫu mực”; tạo các phong trào hành động tích cực, những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tập trung xây dựng, hình thành mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác theo Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 16/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiêu chí và cách thức xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận, bộ phận chia sẻ thông tin tích cực tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình; cách làm hay, sáng tạo của cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện mô hình; những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tích cực thực hiện mô hình… tạo thành kênh tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa hiệu quả mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

HUỲNH THANH TRỊ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất