Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 24/11/2023 16:32'(GMT+7)

Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đồng chí  đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo

Đồng chí đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đồng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có 150 đại biểu đại diện các cơ quan lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học; đại diện thường trực tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở văn hóa, thể thao và du lịch, hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành Vùng đồng bằng sông Cửu Long; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham dự. Đây là hội thảo đầu tiên trong số các hội thảo, tọa đàm về 4 hệ giá trị tại các vùng, miền, địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức trong 2 năm 2023-2024, theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, tròn 2 năm sau ngày tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 24/11/2021). 

Hội thảo gồm 2 phiên: Phiên thứ nhất chủ đề: "Triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Phiên thứ hai chủ đề: "Triển khai thực hiện Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với thực tiễn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Các bài tham luận và các ý kiến thảo luận tiếp cận đa chiều, đa tầng những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; tập trung làm rõ nhiều vấn đề còn bất cập trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị từ thực tiễn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu trong Hội thảo này, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận như sau:

Thứ nhất, Hội thảo tiếp tục khẳng định tính cấp thiết phải nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hoá, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khẳng định việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các hệ giá trị tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Thứ hai, Hội thảo đã tập trung làm sâu sắc hơn vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị trong xây dựng và phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, nhấn mạnh lấy chuẩn mực xây dựng con người là trung tâm; hệ giá trị gia đình là cơ bản; hệ giá trị văn hóa là nền tảng, hệ giá trị quốc gia - dân tộc là mục tiêu cao cả, chi phối các hệ giá trị khác. 

Thứ ba, về nội dung của các hệ giá trị, từ nhiều bình diện khác nhau, các đại biểu tiếp tục phân tích làm rõ hơn các nội dung, nội hàm các thành tố cơ bản của Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hoá, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) và đã được khẳng định, làm rõ tại Hội thảo quốc gia (ngày 29/11/2022), gắn với tình hình thực tiễn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ tư, Hội thảo tiếp tục xác định các hệ giá trị, thống nhất xây dựng, ban hành và triển khai hiện thực hóa các hệ giá trị trong đời sống thực tiễn thông qua sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của toàn thể nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Thứ nhất, các cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật… cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo các nội dung đã được thống nhất tại Hội thảo.

Thứ hai, trên cơ sở định hướng các hệ giá trị này, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, vừa tiến hành cụ thể hóa các hệ giá trị nêu trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các hệ giá trị cần được triển khai đồng bộ và toàn diện, tuyên truyền và lan tỏa, tạo nên sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nên đột phá để phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, cấp uỷ và chính quyền các cấp cần lồng ghép thực hiện các hệ giá trị nêu trên trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương, đơn vị, nhất là gắn kết việc hiện thực hóa các giá trị này với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thứ tư, cần tăng cường sự chủ động của các cơ quan tham mưu, đặc biệt là các cơ quan và đơn vị chức năng trong hệ thống chính trị phối hợp để đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực hợp lý, cần thiết để tạo nên những đột phá mới trong việc triển khai, thực hiện các hệ giá trị trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Thứ năm, trong quá trình triển khai thực hiện các hệ giá trị cần tập trung chỉ đạo, đưa vấn đề giáo dục giá trị vào trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục phổ thông tới đại học. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình khu vực và địa phương trong việc sáng tạo, xây dựng và truyền bá các hệ giá trị vào trong đời sống xã hội; khẳng định những mặt tích cực, lên án, phê phán cái xấu, cái ác, cái giả; khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, lan tỏa các tấm gương tích cực trong xã hội để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, truyền cảm hứng tích cực cho xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

Thứ sáu, các cấp uỷ thường xuyên tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn, phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị này.

Hồ Thị Nhẫn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất