Thứ Năm, 18/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 11/8/2022 14:2'(GMT+7)

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nên những thành tựu quan trọng của thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Tỉnh ủy Thái Nguyên, có đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Phổ Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phổ Yên cho biết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên thông qua hình thức phù hợp, thiết thực; trong đó tập trung tuyên truyền về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy) ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (nay là thành phố) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố cụ thể hóa việc thưc hiện nghị quyết thành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về việc triển khai Kế hoạch 03-KH/TW về việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tuyên truyền lồng ghép tại các diễn đàn chuyên môn, tự học, tự nghiên cứu qua tài liệu…

Bí thư Thành ủy Phổ Yen Bùi Văn Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu, rộng trong toàn đảng bộ. Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII) năm 1999 và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII). Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên được quán triệt nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XIII. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Hình thức, thời gian tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị như: tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tọa đàm, hội thảo. Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở chỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì thực hiện gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc.

Về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, hướng dẫn Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố đã tổ chức học tập các chuyên đề năm, hằng Quý theo đúng kế hoạch, hướng dẫn, đảm bảo thời gian, chất lượng. Chủ động, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đẩy mạnh việc làm theo; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo…

Về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ph biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, kế hoạch số 0091- KH/TU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bng hình thức phù hợp.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ - cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố thường xuyên nắm thông tin trên không gian mạng, nhất là việc lợi dụng các vấn đề đang được đông đảo nhân dân quan tâm, để xuyên tạc, làm sai lệch bản chất nhằm kích động, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực và kịp thời tham mưu định hướng dư luận xã hội. Đồng thời tham mưu chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong toàn thành phố chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội; nắm bắt thông tin trên không gian mạng thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Từ đó, tổng hợp thông tin kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn được xác định là một nhiệm vụ then chốt hàng đầu; được thực hiện thường xuyên bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; theo sát hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng của thành phố, của tỉnh, của đất nước. BCĐ 35 thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của các giai tầng xã hội; dự báo và đề xuất giải pháp khả thi nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Qua nắm bắt, nhìn chung cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

Những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Phổ Yên:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng tập trung về cơ sở, tăng cường công tác đối thoại, nắm chắc tình hình tư tưởng, trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng nhân dân.

Ba là, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình thực hiện, kịp thời có hiệu quả thông tin hai chiều. Các cấp ủy Đảng, chính quyền coi trọng việc giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của địa phương. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cho biết, mặc dù bị tác động khó khăn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu tăng cao; các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta với nhiều thủ đoạn mới tinh vi; Phổ Yên có thêm nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước; người lao động đến làm việc và sinh sống ngày càng đông, trong đó có cả người nước ngoài; dịch bệnh xảy ra đối với vật nuôi gây thiệt hại nhiều cho sản xuất… đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song, đánh giá đúng tình hình, chủ động trong mọi giai đoạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đã phát huy thuận lợi, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong đó có nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đó là hoàn thành việc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trước 3 năm so với kế hoạch đề ra.

Đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, Thành ủy Phổ Yên đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35, thành viên Tổ Thư ký giúp việc, đội ngũ cộng tác viên Bản Chỉ đạo35 cấp huyện. Có quy định hỗ trợ chế độ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng,

Đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng BCĐ 35 Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm rõ, trao đổi một số nội dung về công tác xây dựng Đảng và công tuyên giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố Phổ Yên đã tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo đúng kế hoạch, hướng dẫn, đảm bảo thời gian, chất lượng. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn: Đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức sinh hoạt chuyên đề… (hình thức tổ chức linh hoạt phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19: tổ chức họp trực tiếp hoặc qua sử dụng các phần mềm Zoom, Teams…, in, phát tài liệu, chuyển file tài liệu qua ứng dụng Zalo, mạng xã hội Facebook….).

Đồng chí Lại Xuân Môn

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, việc triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, đồng thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đưa đi vào cuộc sống qua các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế của thành phố đã góp phần thực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nên những thành tựu vượt bậc của thành phố trong thời gian qua.

Về những kiến nghị của Thành ủy Phổ Yên, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ và yêu cầu các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, giải quyết các vướng mắc của địa phương.

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất