Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 11/6/2022 13:6'(GMT+7)

Yên Bái chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022; trên cơ sở quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Theo đó, ngày 8/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2022.

 Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 100% cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa việc học tập chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí chuyên trang, chuyên mục phổ biến, thông tin, tuyên truyền nội dung chuyên đề; kịp thời phản ánh tình hình, kết quả tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện chuyên đề; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 tới toàn thể đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của chi bộ, đảng bộ. 

Đến hết ngày 12/4/2022, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (mở rộng), hội nghị báo cáo viên cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022; Huyện ủy Trấn Yên đã tổ chức Hội nghị học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến. Một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc học tập chuyên đề năm 2022 ngay trong tháng 3 như Huyện ủy Lục Yên, Huyện ủy Trạm Tấu; Huyện ủy Trấn Yên, Huyện ủy Văn Yên, Huyện ủy Yên Bình, Thành ủy Yên Bái, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hầu hết cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập đối với cấp ủy cơ sở; Huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc học tập theo hình thức sinh hoạt chuyên đề. Đến hết ngày 20/4/2022, gần 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương đã hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 97,62%. 

Các cấp ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát lại số đảng viên không tham gia học tập, quán triệt vì nhiều lý do như đi công tác, đi làm ăn xa, đang đi học, không có mặt trên địa bàn yêu cầu có hình thức phù hợp để tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt nội dung chuyên đề; đảm bảo cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng bắt buộc được học tập, quán triệt. 

Đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái ký giao ước thi đua thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái ký giao ước thi đua thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, TẠO SỨC LAN TỎA

Các cấp ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường chuyên trang, chuyên mục; đăng tải bài viết trên các trang fanpage, trang thông tin điện tử huyện; gửi tài liệu học tập chuyên đề tới các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2022.  

Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú phù hợp với thực tiễn cơ sở thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cụm dân cư, các hoạt động tập thể, các hội nghị, tọa đàm...

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2022 được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo khí thế, động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua làm theo lời Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Các cấp ủy, chính quyền luôn chủ động gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về

Các cấp ủy, chính quyền luôn chủ động gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá bước đầu về kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” ở Yên Bái trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: Công tác xây dựng, nghiên cứu biên soạn và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 ở Yên Bái đã được triển khai phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh, cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đảm bảo tính liên tục trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tham mưu, xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 đã được Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, kịp thời, có sự đổi mới, sáng tạo (tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các nhóm zalo). 

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trong công tác nghiên cứu, quán triệt, chất lượng báo cáo viên luôn được quan tâm, chú trọng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chuyên đề tương đối cao (nhiều đảng viên thuộc diễn miễn sinh hoạt vẫn tham gia học tập). Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền chuyên đề trong đoàn viên, hội viên, nhân dân đã được các cấp ủy, mặt trận, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ. 

Trong thời gian tới, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát việc tổ chức học tập, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề học tập, làm theo Bác năm 2022. Những đơn vị nào triển khai chưa đạt yêu cầu, cần thiết tổ chức học tập lại để đảm bảo chất lượng – đồng chí Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh./.

 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất