Thứ Hai, 26/2/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 11/2/2019 5:29'(GMT+7)

Bắc Giang: Thiết thực và nhân rộng mỗi việc làm theo Bác

Tập thể Đài Truyền thanh Thành phố Bắc Giang  được khen thưởng

Tập thể Đài Truyền thanh Thành phố Bắc Giang được khen thưởng

Trong hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí của tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền thông qua hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật... nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua học tập và làm theo gương Bác trong toàn tỉnh. 

Hằng năm, theo hướng dẫn học tập chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hằng tháng, quý, gắn với tự phê bình, phê bình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; từ đó tự giác làm theo bằng kế hoạch cụ thể của cá nhân.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị, địa phương, cơ sở. Các địa phương, đơn vị đã có hàng nghìn lượt tin, bài, phóng sự về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên các báo, tạp chí, bản tin, phát trên sóng truyền thanh ở các địa phương; tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền miệng cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; thường xuyên bổ sung, thay thế, làm mới các panô tuyên truyền về học tập và làm theo Bác. Nhiều bài viết hay có tác dụng cổ vũ, động viên và nhân rộng điển hình tiêu biểu, như: Việc tốt lan tỏa ở Sơn Động; Dấu ấn những trang nhật ký; Vạn dặm rừng sâu "cõng" cây dược liệu về đồng đất quê hương; Việc nhỏ, ý nghĩa lớn...; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần làm cho việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TOÀN KHÓA VÀ HẰNG NĂM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chương trình hành động số 22- CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tình hình thực tế địa phương bằng những nhiệm vụ cụ thể, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm vừa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện. 100% các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1). Trong đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội: tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung làm tốt công tác bảo vệ môi trường và cải cách hành chính. Lĩnh vực xây dựng Đảng: tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong trong Đảng... Do có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nên việc thực hiện nghị quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kiết quả tích cực. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có chuyển biến. Thu hút đầu tư tăng nhanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện. Một số dự án trọng điểm được triển khai bảo đảm tiến độ, thời gian, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực, Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều sở, ngành tỉnh đã đưa 100% thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Đã triển khai dịch vụ trả kết quả một số thủ tục hành chính qua đường bưu điện, góp phần tiết kiệm thời gian của tổ chức, cá nhân...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Điểm cầu Bắc Giang


Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có hạn chế trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, chỉ đạo các cấp tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Đồng thời, chỉ đạo tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiêu biểu như: Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

100% cấp ủy cấp huyện và cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tập trung ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém. Năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế yếu kém đạt trên 90%, tiêu biểu như các đơn vị: Thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng...

100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng tác phong, phong cách làm việc, công tác của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa;  tiêu biểu như: Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để tự kiểm điểm tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng của mỗi cấp ủy được thực hiện nghiêm túc.

Cùng với việc phát hiện điển hình từ phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng thành điển hình, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời rút kinh nghiệm. Định kỳ hằng quý, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc xây dựng điển hình về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, định hướng tuyên truyền.

Đảng viên Chi bộ thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam nắm bắt tình hình sản xuất của bà con

 
Hằng tháng, đưa thông tin việc làm tốt, cách làm hay ở địa phương, đơn vị, cơ sở vào bản tin sinh hoạt chi bộ và định hướng tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh. Định kỳ hằng quý, tổ chức tọa đàm, tôn vinh các điển tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải trên Báo Bắc Giang, Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, tiến hành tổ chức hội nghị xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng điển hình trong thời gian tiếp theo.  

Trong thực tế, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tân Yên, Lạng Giang tổ chức xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp theo chủ đề "Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác", "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu". Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh lựa chọn, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc xây dựng mới 1 hoạt động/loại hình "làm theo" Bác... Những kết quả trên đã góp phần tuyên truyền, nhân rộng và cổ vũ phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số địa phương, đơn vị cấp huyện có cách làm sáng tạo, hiệu quả

- Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Quy định cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định về việc ban hành chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành ủy Bắc Giang xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Theo gương Bác Hồ tất cả cùng hành động vì thành phố Bắc Giang phát triển”; triển khai cho người đứng đầu các đơn vị đăng ký việc làm mới trong năm 2017, 2018.

- Huyện ủy Lạng Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện”.

- Huyện ủy Lục Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại và biểu dương các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân dân đồng tình việc giải phóng mặt bằng tại 5 dự án trọng điểm.

- Huyện ủy Tân Yên chỉ đạo Đài truyền thanh huyện nâng cao chất lượng chuyên mục “Gương người tốt việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng "Học Bác mỗi ngày" phát trên hệ thống đài truyền thanh vào thứ 4 hằng tuần.

- Huyện ủy Việt Yên biên tập, phát hành cuốn sách "Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; biên soạn và phát hành cuốn "Sổ tay Đảng viên", "Sổ ghi việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017 - 2020...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện học và làm theo Bác ở Bắc Giang vẫn còn những hạn chế, cần phải khắc phục. Đó là, một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực hiện nền nếp việc tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt định kỳ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa tốt, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở một số nơi, còn có cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, có biểu hiện ngại va chạm, né trách trách nhiệm, đùn đẩy nhiệm vụ. Việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tốt... 

Trong thời gian tới, để việc học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần làm tốt những nhiệm vụ trong tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, sẽ lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Hai là, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" phù hợp yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ba là, rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Quy định 47, 55, 08 về nêu gương; gắn với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức đa dạng, sinh động. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác.

Năm là, kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kịp thời phát hiện, tăng cường biểu dương, nhân rộng hiệu quả các gương điển hình tiên tiến của cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng./.

Thạch Văn Chung

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

-----------------
[1] Các Nghị quyết gồm: 1) Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 2) Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hưởng đến năm 2030; 3) Nghị quyết 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy "về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020”; 4) Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; 5) Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 6) Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đon vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020...

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất