Thứ Bảy, 13/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 19/2/2024 13:49'(GMT+7)

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu.

Sáng 19/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã có buổi Gặp mặt với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 nhằm trao đổi, giao nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027.

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LUÔN LÀ MỘT BỘ PHẬN QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như công tác của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong đợt này có 18 đồng chí là thủ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước được bổ nhiệm, đại diện cho Việt Nam tại 58 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ có rất nhiều năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại và đến nay đã có một số đồng chí đã lên đường nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, công tác thông tin đối ngoại Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa tích cực, quan trọng. Đồng thời luôn được xác định là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trong triển khai các hoạt động của công tác thông tin đối ngoại. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đã giúp tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Việt Nam ra thế giới một cách toàn diện, kịp thời; thông tin thế giới vào Việt Nam đầy đủ và chính xác.

“Công tác thông tin đối ngoại tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn được coi là một hoạt động chính, là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng của các Cơ quan đại diện, của Bộ Ngoại giao và là một bộ phận không thể tách rời trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại để các hoạt động thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả.

Tại buổi Gặp mặt, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng trao đổi nhiều thông tin và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động thông tin đối ngoại ở cơ quan đại diện.

BẢO ĐẢM CAO NHẤT LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Phát biểu chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ tại buổi Gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; thể hiện được tinh thần nhân văn, trách nhiệm của quốc gia đối với những người con đất Việt...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và xây dựng, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, năm 2024, đất nước ta bước vào nửa nhiệm kỳ tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp, hỗ trợ các đồng chí Trưởng cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12/2021) và mới đây là Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, với vai trò quan trọng là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, đề nghị các Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước, đặc biệt là các cơ quan thường trực: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng thế trận công tác tư tưởng của Đảng vững chắc hơn nữa. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, tích cực đưa Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027.

Ba là, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; khai thác tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các nền tảng mạng xã hội... nhằm đem lại hiệu quả và sức lan tỏa cao nhất; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng của đất nước.

Bốn là, chủ động nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, nhằm ổn định tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như giúp bạn bè quốc tế yêu mến, ủng hộ Việt Nam hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, khi Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Năm là, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp uỷ đảng, nhất là các chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại nước sở tại; thực hiện hiệu quả Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sáu là, trong bối cảnh nhiều địa bàn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, chiến tranh, xung đột cục bộ diễn biến phức tạp, đề nghị các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

“Các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước là những người có vai trò hết sức quan trọng. Tôi mong các đồng chí luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, có uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất