Thứ Năm, 20/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Năm, 26/3/2009 9:12'(GMT+7)

Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010

Trong hai năm 2009 - 2010, đất nước ta có những ngày kỷ niệm lớn : 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2009); 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009); 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch - 2010); 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010); 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010); 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010); 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2010); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010). Ngoài ra, còn có những ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố, ngày sinh các lãnh tụ cách mạng trong nước và quốc tế.

Nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị quyết định tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010 với những nội dung trọng tâm sau :

1- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

- Nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước. Chỉ rõ những thời cơ, thách thức, chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế; động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hoá dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống con người Việt Nam, nhất là trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động, phê phán chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng.

- Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

2- Các hoạt động kỷ niệm

- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội : Thực hiện theo nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 04-5-1998 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tốt Đại lễ hội tổ chức vào tháng 10-2010.

- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch - 2010) : Tổ chức Lễ hội cấp quốc gia tại Đền Hùng.

- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước : Tổ chức mít tinh cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội.

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là "Nhà văn hoá kiệt xuất - Anh hùng giải phóng dân tộc" (1990 - 2010), 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2009) : Cùng với mít tinh cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội, tổ chức cầu truyền hình đặc biệt tại một số địa danh lịch sử gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và nhân dân dự.

- Kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2009) : Thực hiện theo Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 23-5-2008 của Ban Bí thư, với tinh thần "Lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Điện Biên được tổ chức theo cấp quốc gia vào dịp ngày 07-5-2009, với quy mô thích hợp, trang trọng (quy mô tương tự như Lễ kỷ niệm 45 năm)".

- Kỷ niệm 80 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2010); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010); 70 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11 /2010), 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2009); 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009); 65 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2010) và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2010); kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thành lập các ngành, đoàn thể; ngày giải phóng hoặc thành lập tỉnh, thành phố : Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức mít tinh hoặc hội thảo khoa học, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

- Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2009); 95 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010) : Các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức mít tinh hoặc phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học.

Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2010), 140 năm Ngày sinh V.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2010) : Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học.

- Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học góp phần làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn về cách mạng Việt Nam, Đảng, Bác Hồ, các sự kiện, nhân vật lịch sử và công cuộc đổi mới đất nước; biên soạn và xuất bản một số sách lý luận, chính trị, sách về danh nhân, lịch sử, văn hoá, Thăng Long - Hà Nội...

- Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại những địa danh lịch sử cách mạng, huy động sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao về đề tài cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, các điển hình, nhân tố mới.

- Bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng; củng cố, nâng cấp hệ thống bảo tàng, nhà tưởng niệm, đồng thời tích cực tổ chức và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng...

3- Tổ chức thực hiện

- Chính phủ căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung nêu trên :

+ Xây dựng đề án triển khai thực hiện, bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm.

+ Xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài có công giúp đỡ Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng.

+ Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm cấp nhà nước do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm, các thành viên là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố Hà Nội và một số ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp việc Ban Tổ chức kỷ niệm cấp nhà nước.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn theo các nội dung nêu trên; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền từng ngày lễ kỷ niệm.

- Các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; kết hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với các sự kiện và hoạt động lớn của địa phương, đơn vị; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và các đối tượng chính sách.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

Đã ký

Trương Tấn Sang

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất