Chủ Nhật, 21/7/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Năm, 9/7/2009 16:38'(GMT+7)

Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 02/7/2009 của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đầy lùi; các thế lực thù địch đang gia tăng chống phá sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của dân tộc ta, mưu toan xoá bỏ nền tảng tư tưởng và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, hạ bệ thần tượng, chống phá cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để góp phần bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn của đất nước với nội dung như sau:

I- Về công tác tuyên truyền, giáo dục

1. Tuyền truyền sâu rộng về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2- Nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: về sự nghiệp giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết quốc tế. Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ rõ những thời cơ, thách thức trên con đường phát triển của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình cách mạng mới.

3- Nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động vào chiều sâu, tạo ra nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng, cơ hội, lối sống thực dụng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng.

4- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để chính phủ các nước, nhân dân và bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ hơn về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

II - Các hoạt động kỷ niệm

1- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

- Trong năm 2009, các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007-2010).

- Các chi bộ và các tổ chức chính trị -xã hội ở các cơ quan, đơn vị, khu dân cư tổ chức cho cán bộ, đảng biên, công chức, hội viên, đoàn viên học tập về chủ đề : “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Những địa phương, cơ quan, đơn vị có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, tổ chức sinh hoạt truyền thống.

2- Lễ kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào dịp 2/9/2009.

- Các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các hình thức kỷ niệm thích hợp.

- Những địa phương có nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, lễ báo công…

3- Tổ chức cầu truyền hình “Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tối ngày 02/9/2009, tổ chức cầu truyền hình tại 4 điểm: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, mời các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhân dân dự. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện. Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản.

4- Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp tổ chức gặp mặt giao lưu, toạ đàm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. Ở cấp huyện, quận lựa chọn 5 điển hình (tập thể và cá nhân) đi dự giao lưu cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị -xã hội lựa chọn 5 tấm gương thực sự tiêu biểu tham dự hội nghị gặp mặt, báo cáo điển hình toàn quốc. Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình toàn quốc vào dịp 03/02/2010.

5- Tổ chức hội thảo, toạ đàm

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo hoặc toạ đàm, khẳng định giá trị lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 40 năm qua; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới.

6- Biên soạn và xuất bản sách

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản một số sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học, một số tác phẩm xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tác phẩm viết về tấm gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

7- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch

- Tổ chức triển lãm về đề tài “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Xây dựng và hoàn thành phim tài liệu nghệ thuật về “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức tham quan, du lịch tại những địa danh lịch sử cách mạng về Bác Hồ.

8- Trùng tu, tôn tạo và đầu tư xây dựng các công trình văn hoá thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử - văn hoá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của di tích.

- Các tỉnh, thành phố quy hoạch xây dựng và đặt tên một số công trình kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Tổ chức cấp Nhà nước về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009-2010 xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước.

- Chính phủ căn cứ yêu cầu và nội dung trên, bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm; bổ sung, hoàn chỉnh chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tổ chức nước ngoài có công giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đỡ cách mạng Việt Nam.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền, thẩm định nội dung chính trị tư tưởng các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

- Các cơ quan thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng thông tin điện tử xây dựng chương trình tuyên truyền phong phú, hấp dẫn về chủ đề 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo được không khí phấn khởi, lạc quan, hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ giúp Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất