Thứ Sáu, 14/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Tư, 6/5/2009 10:47'(GMT+7)

Hướng dẫn xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động

- Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ triển khai kế hoạch cuộc vận động từ năm 2007 đến năm 2011 đã được Ban Chỉ đạo Trung ương thông qua,

Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp như sau :

I- Về chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo cuộc vận động

1- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp là cơ quan của cấp uỷ, giúp cấp uỷ triển khai có hiệu quả cuộc vận động trên phạm vi ngành, địa phương.

2- Ban chỉ đạo cuộc vận động có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, cấp uỷ trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cụ thể là :

- Căn cứ sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp trên và của cấp uỷ, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm triển khai cuộc vận động trong ngành, địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai cuộc vận động; định kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đánh giá những mặt làm được và chưa được, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động với thường vụ cấp uỷ cùng cấp và ban chỉ đạo cấp trên.

- Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào hành động cách mạng và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện cuộc vận động, đề xuất với cấp uỷ và hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động theo quy định chung.

II- Về tổ chức, bộ máy, quan hệ và chế độ làm việc

1- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp do cấp uỷ ra quyết định thành lập, làm việc dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của thường vụ cấp uỷ cùng cấp và ban chỉ đạo cấp trên. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp gửi báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình triển khai cuộc vận động cho cấp uỷ và ban chỉ đạo cấp trên.

2- Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp uỷ. Phó trưởng ban thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của ban là đồng chí phó bí thư thường trực cấp uỷ. Cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là ban tuyên giáo cấp uỷ. Tham gia ban chỉ đạo có văn phòng cấp uỷ, đại diện các ban xây dựng Đảng của cấp uỷ, đại diện các lĩnh vực quản lý nhà nước của uỷ ban nhân dân, lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.

3- Để triển khai công việc, tuỳ điều kiện cụ thể, ban chỉ đạo các cấp có thể thành lập bộ phận giúp việc, tổ thư ký. Thành viên của bộ phận giúp việc gồm đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp do ban chỉ đạo quyết định. Ban chỉ đạo cử tổ thư ký, chủ yếu là các cán bộ của ban tuyên giáo và văn phòng cấp uỷ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp chuẩn bị nội dung các hoạt động của ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc của ban chỉ đạo.

4- Quan hệ giữa ban chỉ đạo cấp trên với ban chỉ đạo cấp dưới là quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, nghiệp vụ trong triển khai cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo mỗi cấp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thường vụ cấp uỷ cùng cấp, đồng thời thực hiện các hướng dẫn của ban chỉ đạo cấp trên về các lĩnh vực liên quan đến cuộc vận động. Thường trực ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc và tổ thư ký của ban chỉ đạo cấp trên giúp ban chỉ đạo nắm bắt tình hình triển khai cuộc vận động ở cấp dưới; hướng dẫn, kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm… trong một số công việc được uỷ quyền.

5- Ban chỉ đạo định kỳ 3 tháng họp một lần, thống nhất đánh giá kết quả đạt được, bàn phương hướng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Thường trực ban chỉ đạo mỗi tháng họp một lần, trong trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu cần bàn và thông qua các biện pháp giải quyết, có thể họp đột xuất. Hàng tháng, các thành viên ban chỉ đạo phản ánh tình hình thực hiện của các đơn vị theo nhiệm vụ được phân công về thường trực ban chỉ đạo.

6- Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo sử dụng trong nguồn kinh phí thường xuyên của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo quy định hiện hành theo hướng dẫn của Trung ương.

III- Về thể thức và cấp ban hành quy chế

- Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh (và tương đương) xây dựng, xin ý kiến thường vụ và ban hành quy chế hoạt động của cấp mình; phê duyệt quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện (và tương đương).

- Ban chỉ đạo cấp huyện (và tương đương) xây dựng quy chế hoạt động của cấp mình, trình ban chỉ đạo cấp tỉnh (và tương đương) phê duyệt; phê duyệt quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã (và tương đương).

- Ban chỉ đạo cấp xã (và tương đương) xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp mình, trình ban chỉ đạo cấp huyện (và tương đương) phê duyệt; phê chuẩn quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ hướng dẫn này, cấp uỷ các tỉnh, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Trung ương hướng dẫn ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với yêu cầu và điều kiện của ngành, địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, xin phản ánh về Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.


T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

                                                                                                                             Đã ký 
                                                                                                                    Trương Tấn Sang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất