Thứ Bảy, 24/2/2024
Ban Tuyên giáo TW
Thứ Sáu, 24/11/2023 17:40'(GMT+7)

Cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì kỳ họp. 

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí Ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học từ các ban, ngành và cơ quan Đảng Trung ương.

Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành phiên thảo luận.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương gồm 4 nội dung: Công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng; báo cáo kết quả công việc đã thực hiện từ ngày công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026; góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo đó, từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán…

Hiện nay, cơ quan Hội đồng tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: (1) Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; (2) Đổi mới các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

GS-TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương - Chuyên gia, cố vấn cao cấp Hội đồng Khoa học các ban đảng trung ương phát biểu ý kiến.

GS-TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Chuyên gia, cố vấn cao cấp Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương phát biểu ý kiến.

Trong năm 2023, Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thảo lớn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam.

Tại kỳ họp này, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí uỷ viên Hội đồng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc vào các bản dự thảo.

GS-TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các ban đảng trung ương báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng từ khi công bố kết quả thành lập đến nay.

GS-TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành lập đến nay.

 Các ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã phân tích, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Hội đồng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng, các đơn vị trực thuộc Hội đồng, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khoa học…; chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng, là cơ sở tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng; bảo đảm sự đồng bộ, chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động khoa học, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan đảng Trung ương. Trên cơ sở đó, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để ban hành ngay Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Phát biểu Kết luận Kỳ họp lần thứ nhất, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng Hội đồng phải trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan đảng Trung ương. Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị từng đồng chí uỷ viên Hội đồng, nhất là các đồng chí giữ trọng trách lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương phát huy trách nhiệm của mình, quan tâm, coi trọng các nội dung sau:

Một là, căn cứ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng, gương mẫu trong thực hiện, triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo khẳng định hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu là nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan đảng Trung ương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; là yêu cầu cần thiết để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược; gắn nghiên cứu khoa học với công tác thi đua, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Ba là, chú trọng việc đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương với các Hội đồng khoa học cơ sở, tránh tình trạng để cho các vụ, đơn vị và cá nhân trong ban, cơ quan đăng ký nghiên cứu tự phát.

Bốn là, chỉ đạo các Hội đồng cơ sở quyết liệt, sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện các đề tài, đề án bảo đảm thực hiện đúng quy định nghiệm thu đánh giá của Hội đồng; khắc phục hiện tượng chậm tiến độ, quá hạn nghiên cứu theo hợp đồng đã ký kết.

Năm là, các đồng chí Trưởng các Tiểu ban của Hội đồng chủ trì, phối hợp với các đồng chí Ủy viên Hội đồng, chỉ đạo các Hội đồng khoa học cơ sở chủ động cụ thể hoá Chương trình công tác trọng tâm thành kế hoạch hằng tháng, hằng quý để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm tiến độ và tính ứng dụng cao của các nhiệm vụ khoa học; chủ trì, phối hợp với các Hội đồng khoa học cơ sở, các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin  khoa học, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ… bảo đảm chất lượng./.

Tuấn Đạt
         

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất