Thứ Sáu, 21/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 31/8/2021 13:3'(GMT+7)

"Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc"

PGS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

PGS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

PGS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS. Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS. TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, PGS. TS. Lê Văn Lợi cho biết, Hội thảo là dịp một lần nữa tìm hiểu, làm rõ hơn cuộc đời cách mạng phong phú, cao đẹp và tri ân những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng, chấn hưng và phát triển dân tộc Việt Nam, từ đó tiếp nối và phát huy những giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hiện nay.

Khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người đã hiến dâng trọn đời mình để tranh đấu giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, PGS. TS. Lê Văn Lợi cho rằng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền độc lập dân tộc phải gắn với tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

Theo Người, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi tới thực hiện quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân và tự do, hạnh phúc của nhân dân chính là tiêu chí căn cốt, thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

PGS. TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh hiện nay, toàn đảng toàn dân toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Ý chí, khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cần tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo nhằm động viên, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn, trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Đại biểu dự Hội thảo đã tập trung phân tích những nội dung trọng tâm theo chủ đề Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Hồ Chí Minh với khát vọng tự do, hạnh phúc cho mọi người dân; Khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay.

Các đại biểu nhất trí cho rằng trọn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc.

Khát vọng cao đẹp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối để “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam”.

Hội thảo đã nghe và thảo luận một số chuyên đề có giá trị khoa học như Hồ Chí Minh với việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản; Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919-1923; Từ khát vọng tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…/.

Thu Phương (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất